Formy prawne

Umowa o dzieło

Umowa o wykonanie indywidualnie oznaczonego dzieła, zazwyczaj związana z przeniesieniem na zamawiającego majątkowych praw autorskich. Warunki współpracy i zasady wynagrodzenia są swobodnie kształtowane przez strony. Korzystne opodatkowanie minimalizujące koszty realizacji umowy. 

Z a k r e s  w s p ó ł p r a c y :  

 • przygotowanie szkoleń, warsztatów i sesji konsultacyjnych;
 • opracowanie rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych;
 • audyty, prace analityczne i opracowanie raportów;
 • przygotowanie umów, planów i aktów normatywnych;
 • wykonanie opracowań graficznych i multimedialnych. 

Umowa zlecenie

Umowa o staranne działanie zleceniobiorcy w ustalonym zakresie i czasie. Typowa dla świadczenia stałej pomocy doradczej lub prowadzenia spraw określonego rodzaju. Warunki współpracy są swobodnie kształtowane przez strony. Korzystne opodatkowanie minimalizujące koszty realizacji umowy.

Z a k r e s   w s p ó ł p r a c y : 

 • świadczenie stałej pomocy konsultacyjnej i doradczej;
 • kierowanie projektami i udział w zespołach projektowych; 
 • udział w negocjacjach handlowych i przetargach; 
 • optymalizowanie procesów i struktur organizacyjnych; 
 • coaching indywidualny i grupowy. 

Interim management

Umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Właściwa dla czasowego zatrudnienia menedżera kierującego złożonymi projektami w dłuższymi okresie czasu. Standardowe warunki nawiązania stosunku pracy.

Z a k r e s   w s p ó ł p r a c y : 

 • koordynowanie i udział w projektach specjalnych;
 • wdrażanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych;
 • przygotowanie firmy do przejęć inwestorskich; 
 • strategiczne i operacyjne zarządzanie firmą lub jej częścią; 
 • rozwijanie przedsięwzięć i relacje z inwestorami. 

Kontrakt menedżerski

Umowa o zarządzanie. Przenosi odpowiednie pełnomocnictwa na menedżera. Jest to zlecenie z elementami umowy rezultatu. Nienormowany czas pracy. Warunki współpracy są swobodnie kształtowane przez strony. Pozwala obniżyć koszty umowy o pracę.

Z a k r e s   w s p ó ł p r a c y : 
 • analizy przedsiębiorstwa, planowanie i wdrażanie strategii; 
 • zarządzanie projektami o strategicznym znaczeniu dla firmy; 
 • reprezentowanie i udział w negocjacjach handlowych; 
 • kierowanie firmą lub jej zorganizowaną częścią; 
 • rozwijanie przedsięwzięć typu start up.   

Sposób, w jaki drużyna gra jako całość, decyduje o jej sukcesie. Możesz mieć największą grupę utalentowanych gwiazd na świecie, ale jeśli nie grają razem, klub nie będzie wart ani grosza.

Babe Ruth

Zasady organizacji współpracy

Organizowanie szkoleń

Szkolenia organizowane są w formule zamkniętej lub otwartej. Tematyka i czas trwania szkoleń  zamkniętych mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb audytorium oraz obejmować analizy wskazanych przez zamawiającego zagadnień. Terminologia biznesowa prezentowana jest w języku polskim i angielskim. Szkolenia mogą być elementem wewnętrznych programów edukacyjnych lub częścią projektów.

C h a r a k t e r y s t y k a  s z k o l e ń

 • skalowalność i pełne dostosowanie treści do potrzeb uczestników;  
 • profesjonalne metody szkoleniowe, testy oraz sesje typu follow up;   
 • wykłady i warsztaty w języku polskim lub angielskim; 
 • polska i angielskojęzyczna terminologia z zakresu zarządzania i biznesu;  
 • bezpłatne konsultacje w okresie 3 miesięcy po szkoleniu;  
 • materiały e-learningowe na życzenie. 

Logistyka i wycena szkoleń

Szkolenie może być zorganizowane na zasadzie end-2-end lub w układzie partnerskiej współpracy z zamawiającym. Koszty logistyki szkoleń (rezerwacje sal, zakwaterowanie, catering) mogą znacząco wpływać na ogólną wartość szkolenia. 

Wycena wartości szkolenia uzależniona jest głównie od liczby uczestników oraz czasu trwania. Optymalna liczebność grupy szkoleniowej to 15 osób. Dodatkowe pozycje kosztowe związane są z lokalizacją szkolenia. 

Organizowanie współpracy konsultingowej

Usługi konsultingowe mogą być świadczone w formie zarządzania projektem, albo w formie stałej lub doraźnej pomocy doradczej. Zawarcie umowy poprzedza analiza potrzeb klienta i warunków współpracy. Wycena dokonywana jest na zasadzie per project lub per hour. Nawiązanie współpracy następuje na podstawie umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menedżerskiego lub umowy typu interim management.  

U s t a l a n i e  z a k r e s u  w s p ó ł p r a c y 

 • Zawarcie umowy o dochowaniu poufności 
 • Identyfikowanie obszarów problemowych i ustalenie zakresu współpracy 
 • Ustalenie ramowego harmonogramu i zawarcie umowy o współpracy

A n a l i z y  i  r e k o m e n d a c j e 

 • Analizowanie środowiska biznesowego firmy (lub innej organizacji)
 • Analizowanie wskazanych obszarów problemowy 
 • Synteza danych i formułowanie rekomendacji
 • Weryfikacja ustaleń, korekty i planowanie następnego etapu 

P l a n o w a n i e  z a d a ń  i  p r o j e k t ó w

 • Identyfikowanie przedsięwzięć i głównych kategorii projektowych 
 • Opracowanie planu zarządzania zmianą oraz planów projektów 
 • Opracowanie mechanizmów monitorowania realizacji zadań 
 • Opracowanie zmian w wewnętrznych aktach normatywnych. 

W d r a ż a n i e  z a p l a n o w a n y c h  z m i a n

 • Outsourcing i wsparcie konsultacyjne w projektach 
 • Pomoc konsultacyjna na etapie zarządzania zmianą
 • Zamykanie i rozliczanie projektów 

Wycena usług konsultingowych

W zależności od zakresu i charakteru współpracy wartość usług może być ustalona na podstawie dniówek przeliczeniowych, jako suma wartości wszystkich zadań, ryczałt lub wynagrodzenie za pracę.

Przykład rozliczenia projektu w oparciu o dniówki przeliczeniowe
Przykład procesu współpracy w projekcie konsultingowym