Zarządzanie strategiczne polega na ustalaniu jasnych mierzalnych celów, skonkretyzowanych planów działania oraz odpowiednim alokowaniu zasobów przeznaczonych na rozwój organizacji. Koncentruje się na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące, podstawowe pytanie:

„W jaki sposób należy wykorzystać dostępne zasoby,
by dostarczyć odpowiedniej jakości produkt lub usługę
i dzięki temu osiągać cele rozwoju organizacji?” 

Organizacja zarządzania to interdyscyplinarne działania polegające na porządkowaniu struktury firmy. Firma, to jej cele oraz związani z nią ludzie, wyposażenie techniczne i rozwiązania organizacyjne (procesy i procedury).

Opisane poniżej usługi dla firm i administracji publicznej mogą być świadczone także dla innych organizacji, z uwzględnieniem właściwej im specyfiki. Zasady zarządzania we wszystkich organizacjach są takie same. 

Zarządzanie strategiczne

Cele współpracy

Przygotowanie oraz przeprowadzenie analiz wpływu czynników otoczenia makroekonomicznego i konkurencyjnego na obecną i przyszłą działalność firmy. Przygotowanie i przeprowadzenie analiz wewnętrznych uwarunkowań rozwoju firmy, w celu identyfikacji obszarów problemowych oraz podjęcia odpowiednich działań korygujących. Przygotowanie firmy do aktualizacji strategii swojego rozwoju na poziomie korporacyjnym, biznesowym i funkcjonalnym.

 Zakres usług

 • Ustalenie potrzeb decyzyjnych i analitycznych firmy
 • Ustalenie zakresu przedmiotowego i geograficznego analiz
 • Przygotowanie narzędzi analitycznych i warsztatowych
 • Identyfikowanie pierwotnych i wtórnych źródeł danych
 • Gromadzenie i systematyzowanie danych
 • Ocena wartości danych oraz ryzyka dezinformacji
 • Moderowanie prac analitycznych i warsztatów
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji
 • Opracowanie końcowego raportu i materiałów prezentacyjnych

Analizy makro-otoczenia firmy

 • Identyfikowanie istotnych dla firmy czynników makroekonomicznych
 • Analiza otoczenia politycznego, prawnego i regulacyjnego
 • Analiza czynników gospodarczych w skali makro i lokalnej
 • Analiza uwarunkowań społecznych działania firmy
 • Analiza czynników i trendów technologicznych w skali makro
 • Analiza uwarunkowań lokalizacyjnych firmy
 • Prognozowanie oddziaływania czynników makroekonomicznych
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji

Analizy konkurencyjnego otoczenia firmy

 • Analizy struktury własnościowej firmy
 • Identyfikowanie autonomicznych jednostek gospodarczych
 • Analiza struktury portfeli produktów firmy
 • Analiza sektora i branż, w których działa firma
 • Analiza sił konkurencyjnych działających w branży firm
 • Analiza sił przetargowych klientów i dostawców
 • Analiza sił przetargowych substytutów produktów
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu firmy

Analizy wewnętrznych uwarunkowań rozwoju firmy

 • Analiza interesariuszy firmy
 • Analiza aspektów prawnych i regulacyjnych
 • Analiza sytuacji finansowej firmy
 • Analiza portfela produktów i strategii marketingowych 
 • Analiza jakości zasobów majątkowych i technologicznych 
 • Analiza wewnętrznych uwarunkowań organizacyjnych
 • Analiza sprawności operacyjnej firmy
 • Analiza jakości kapitału ludzkiego firmy
 • Agregacja atutów, słabości, szans i zagrożeń
 • Analiza powiązań przyczynowo-skutkowych

Cykliczne powtarzanie analiz pozwala na uzyskanie wartościowszych danych, dokładniejszych wyników oraz identyfikację trendów. 

Korzyści dla klienta

 • Realistyczne prognozy przemian środowiska firmy
 • Rzetelne podstawy podejmowania decyzji
 • Redukcja ryzyka strat majątkowych i finansowych
 • Poprawna identyfikacja wartościowych danych
 • Poprawny metodycznie proces analityczny
 • Charakterystyka relacji firmy z makro-otoczeniem
 • Prognozy wpływu czynników makro-otoczenia
 • Charakterystyka konkurencyjnej pozycji firmy
 • Usystematyzowana wiedza o produktach i rynkach
 • Zidentyfikowane obszary problemowe
 • Rekomendacje dotyczące aktualizacji strategii
 • Doświadczenie i wyższa kultura organizacyjna 

Cele współpracy

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia w procesie planowania strategicznego  obejmującym: ocenę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju firmy; formułowanie (aktualizację) wizji rozwoju i misji firmy; ustalanie realistycznych celów strategicznych oraz formułowanie alternatywnych strategii działania na poziomie korporacyjnym, biznesowym i funkcjonalnym firmy. Przygotowanie kadry zarządzającej do udziału w procesie formowania strategii rozwoju firmy oraz ich skutecznego wdrożenia. Rozpowszechnienie informacji o nowych celach i kierunkach działań.

Zakres usług

 • Ocena aktualnego i przyszłego modelu biznesowego firmy
 • Ocena przemian otoczenia makroekonomicznego firmy
 • Ocena trendów rozwoju technologii oraz relacji z dostawcami
 • Ocena perspektyw rozwoju branży i rynku
 • Ocena źródeł konkurencyjnej przewagi firmy
 • Ocena aktualnej strategii korporacyjnej
 • Ocena aktualnych strategii marketingowych
 • Ocena aktualnych strategii technologicznych
 • Wyznaczenie obszarów koncentracji strategicznych działań
 • Formułowanie rekomendacji zakresie:
  • dziedziny, rozmiaru i zdywersyfikowania działalności,
  • ekspansji na nowe rynki i w nowe kanały sprzedaży,
  • fuzji, przejęć oraz strategicznych aliansów i porozumień,
  • pozycjonowania, rozwijania i różnicowania produktów,
  • polityki jakościowej i technologicznej,
  • polityki cenowej, komunikacji rynkowej i zarządzania marką,
  • polityki sprzedażowej i obsługi posprzedażnej,
  • źródeł i zasad finansowania działalności,
  • zaopatrzenia i dystrybucji,
  • koncesjonowania działalności i innych aspektów regulacyjnych,
  • organizacji zarządzania,
  • zarządzania ryzykami.
 • Wsparcie w ustalaniu podstawowych wartości etycznych
 • Wsparcie w formułowaniu deklaracji wizji i misji
 • Wsparcie w ustalaniu głównych i pośrednich celów strategicznych
 • Wsparcie w ustalaniu skorelowanych mierników operacyjnych
 • Wsparcie w formułowaniu strategii korporacyjnej i biznesowych
 • Wsparcie w aktualizowaniu strategii marketingowej i technologicznej
 • Wsparcie w formułowaniu strategii na poziomie funkcjonalnym
 • Wsparcie przy testowaniu ustalonych strategii działania
 • Opracowanie planu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
 • Przygotowanie szkoleń i warsztatów strategicznych 

Korzyści dla klienta

 • Obiektywizm w formułowaniu ocen i rekomendacji
 • Lepsze rozumienie modelu biznesowego firmy i jej otoczenia
 • Metodyczne wsparcie w procesie planowania strategicznego
 • Jasna wizja rozwoju i misja firmy
 • Jasne, realistyczne i opisane miarami cele strategiczne
 • Jasne, realistyczne strategie działania
 • Redukcja ryzyka przypadkowości decyzji, strat i upadłości
 • Racjonalna alokacja zasobów kapitałowych i ludzkich firmy
 • Solidne podstawy wdrażania strategii rozwoju
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
 • Doskonalenie umiejętności z zakresu planowania strategicznego
 • Efektywna komunikacja i angażowanie wokół strategii
 • Wyższa kultura organizacyjna i lepsza współpraca 

Cele współpracy

Programowanie przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla firmy, obejmujące identyfikowanie jednostkowych i powtarzalnych planów działania oraz opracowanie założeń ich realizacji. Wdrożenie systemu kalkulowania i budżetowania kosztów realizacji strategicznych zadań oraz ich kontrolowania w rocznych i wieloletnich planach finansowych. Harmonizowanie procedury budżetowej z procedurą planowania strategicznego. Przygotowanie firmy do sprawnego i skutecznego wdrażania strategii rozwoju przez konkretyzację strategicznych intencji na poziomie zarządzania taktycznego i operacyjnego.

Zakres usług

 • Analizowanie treści strategii korporacyjnej oraz strategii biznesowych
 • Analizowanie treści strategii na poziomie funkcjonalnym
 • Identyfikowanie stałych i powtarzalnych planów działania
 • Klasyfikowanie projektów i ustalanie priorytetów ich realizacji
 • Analizowanie istniejących procedur zarządzania projektami
 • Analizowanie istniejących procedur budżetowania projektów
 • Kalkulowanie kosztów strategicznych zadań metodą bottom-up
 • Budżetowanie strategicznych projektów metodą top-down
 • Ustalanie źródeł finansowania strategicznych zadań
 • Prognozowanie przychodów ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Opracowanie studiów wykonalności i dokumentacji inicjującej projekty
 • Planowanie projektów i organizowanie zespołów projektowych
 • Opracowanie planu zasobów osobowych w projektach i programach 
 • Analizowanie ryzyk i ustalanie zasad zarządzania ryzykami
 • Separacja budżetu strategicznego i budżetu operacyjnego
 • Analizowanie istniejącej procedury budżetowej
 • Harmonizowanie procedur planowania strategicznego i operacyjnego
 • Opracowanie zasad monitorowania i raportowania realizacji zadań
 • Wdrożenie mechanizmów bieżącej kontroli budżetu strategicznego 
 • Opracowanie planu zarządzania kapitałem ludzkim
 • Opracowanie planu zarządzania zmianą 

Korzyści dla klienta

 • Realistyczne plany wdrażania strategii rozwoju firmy
 • Klasyfikacja planów działania, priorytety i harmonogramy
 • Opracowane studia wykonalności projektów i programów
 • Opracowana dokumentacja inicjująca projekty
 • Opracowane plany projektów i ustalone zespoły projektowe
 • Ustalone źródła i zasady finansowania strategicznych zadań
 • Przejrzysta separacja budżetu operacyjnego i strategicznego
 • Realistyczne, roczne i wieloletnie plany finansowe
 • Spójne procedury planowania działalności i budżetowania
 • Wieloletnie prognozy finansowe
 • Wdrożone mechanizmy monitorowania strategii i budżetu
 • Oszczędność czasu i pieniędzy

Cele współpracy

Wdrożenie systemu zapewniającego osiąganie długoterminowych, strategicznych celów firmy, przez powiązanie ich z zadaniami wykonywanymi na indywidualnych stanowiskach pracy. Mapowanie i kaskadowanie strategicznych celów w czterech perspektywach: organizacyjnej, procesowej, produktowej i finansowej. Ustalenie skorelowanych, strategicznych mierników operacyjnych oraz zrównoważonych kart wyników. Wprowadzenie procedur zarządzania przez cele do systemu zarządzania jakością. Wdrażanie narzędzi do monitorowania stopnia realizacji strategii rozwoju firmy.

Zakres usług

 • Identyfikowanie strategicznych celów firmy
 • Mapowanie strategicznych celów 
 • Ustalanie strategicznych mierników operacyjnych i opisywanie celów
 • Opracowanie systemu zrównoważonych kart wyników
 • Harmonizowanie celów strategicznych z bieżącą działalnością operacyjną
 • Wyznaczanie celów i zadań na indywidualnych stanowiskach pracy
 • Wdrażanie procedur i instrukcji z zakresu zarządzania przez cele
 • Modyfikowanie procesów i procedur operacyjnych
 • Harmonizowanie systemu zarządzania przez cele z polityką płacową
 • Wdrożenie mechanizmów kontroli zadań i pozyskiwania informacji zwrotnej
 • Wprowadzanie systemu zarządzania przez cele do systemu zarządzania jakością
 • Wprowadzanie odpowiednich zmian do aktów prawa wewnętrznego
 • Opracowanie systemu raportowania stopnia realizacji strategii
 • Przygotowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników
 • Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przez cele

Korzyści dla klienta

 • Kompletny system monitorowania realizacji strategii rozwoju firmy
 • Mapy strategii prezentujące powiązania strategicznych celów
 • Kaskada skorelowanych celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych
 • Spójny system strategicznych mierników operacyjnych
 • Zintegrowane plany działalności z planami finansowymi
 • Efektywny system ustalania i kontroli zadań
 • Efektywny system motywowania pracowników
 • Optymalne wykorzystanie zasobów i redukcja kosztów
 • Sprawne raportowanie i wewnętrznej komunikacji
 • Wyższa kultura organizacyjna

Wdrażanie systemów zarządzania przez cele i monitorowania strategii może być realizowane na różnych poziomach organizacyjnych,
obejmując całą firmę lub jej zorganizowaną część.

Cele współpracy

Zapewnienie metodycznego wsparcia w planowaniu strategicznym oraz wprowadzanie w życie strategicznych planów działania. Wdrażanie systemu zarządzania strategicznego w jednostkach administracji publicznej. Ustalenie szczegółowego zakresu współpracy może być poprzedzone strategiczną sesją warsztatową, przeprowadzoną z udziałem najwyższej i średniej kadry zarządzającej. Zakres usług może być skalowany i dostosowany do potrzeb danej jednostki administracyjnej. 

 Zakres usług

 • Identyfikowanie interesariuszy władzy i administracji rządowej
 • Identyfikowanie głównych obszarów funkcjonalnych
 • Analizowanie uwarunkowań realizacji zadań
 • Ustalanie strategicznych celów i planów działania
 • Mapowanie strategii
 • Ustalanie mierników operacyjnych
 • Budżetowanie strategicznych zadań
 • Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych 
 • Optymalizowanie procesów, procedur i rozwiązań organizacyjnych
 • Redagowanie aktów prawa wewnętrznego 
 • Planowanie zmian i zarządzanie zmianami organizacyjnymi 
 • Zarządzanie projektami specjalnymi 

Korzyści dla klienta

 • Zidentyfikowani interesariusze władzy 
 • Zidentyfikowane główne obszary funkcjonalne
 • Ustalony wpływ czynników otoczenia na funkcjonowanie jednostki
 • Poprawnie przeprowadzony proces planowania strategicznego
 • Ustalone realistyczne cele strategiczne 
 • Ustalone mierniki działalności operacyjnej  
 • Wdrożony system zarządzania przez cele 
 • Opracowane wieloletnie strategiczne plany działania 
 • Poprawnie zabudżetowane strategiczne plany działania 
 • Przygotowany i przeprowadzony plan zarządzania zmianą
 • Zoptymalizowane procesy i procedury pracy
 • Zoptymalizowane rozwiązania organizacyjne 

Cele współpracy

Zapewnienie wsparcia metodycznego i szkoleń w dziedzinie zarządzania strategicznego dla radnych, kadry zarządzającej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego ‒ gminnych i regionalnych. Zarządzanie projektem strategicznego planowania lokalnego zrównoważonego rozwoju oraz pomoc konsultacyjna we wdrażaniu strategii.

 Zakres usług

 • Identyfikowanie interesariuszy lokalnej władzy oraz ich potrzeb
 • Ustalanie składu i zadań konwentu rozwoju gminy
 • Analizowanie uwarunkowań rozwoju gospodarczego i społecznego
 • Analizowanie uwarunkowań rozwoju przestrzennego
 • Konsultacje społeczne i badania statystyczne
 • Powiązanie planowania strategicznego i przestrzennego
 • Opracowanie raportu o stanie gminy
 • Ustalanie strategicznych celów i mierników operacyjnych
 • Mapowanie strategii i tworzenie systemu monitorowania strategii
 • Analizowanie i prognozowanie stanu finansów gminy
 • Budżetowanie strategicznych planów działania
 • Wdrażanie procedur zarządzania projektami i programami
 • Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych
 • Optymalizowanie gminnych struktur organizacyjnych
 • Redagowanie aktów prawa wewnętrznego
 • Projektowanie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji
 • Planowanie i zarządzanie zmianą organizacyjną
 • Monitorowanie i aktualizowanie strategii lokalnego rozwoju

Korzyści dla klienta

 • Sprawna organizacja procesu planowania strategicznego
 • Obiektywizm analiz uwarunkowań rozwoju
 • Minimalizacja ryzyka błędów i niepowodzeń
 • Lepsze rozumienie istoty strategicznego zarządzania gminą
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania strategicznego gminą
 • Wyniki wartościowych analiz uwarunkowań rozwoju gminy
 • Lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i organizacyjnych
 • Ustalone racjonalne programy zarządzania projektami
 • Wdrożony system monitorowania strategii
 • Skutecznie wprowadzone zmiany organizacyjne
 • Zredukowane koszty realizowania zadań gminy
 • Wyższa kultura zarządzania gminą
 • Poparcie społeczeństwa dla zamierzeń lokalnej władzy

Zakres oferowanej współpracy może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Cele współpracy

Przygotowanie oraz moderowanie sesji warsztatowych dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, mających na celu analizę oraz podjęcie decyzji w sprawach o strategicznym znaczeniu dla firmy. Nawiązanie bezpośredniej komunikacji i współpracy z wykorzystaniem profesjonalnych technik pracy grupowej oraz odpowiednich metod analitycznych. Budowanie kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego.

 Zakres usług

 • Identyfikowanie zagadnień wymagających wspólnego przepracowania
 • Ustalenie kontekstu biznesowego oraz celów sesji warsztatowej
 • Opracowanie szczegółowego programu sesji warsztatowej
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi analitycznych
 • Przygotowanie części szkoleniowej oraz materiałów prezentacyjnych
 • Przygotowanie pomocy warsztatowych do prac zespołowych
 • Moderowanie sesji plenarnych oraz prac grup roboczych
 • Wsparcie w toku prac analitycznych
 • Wsparcie przy agregowaniu wyników i podejmowaniu decyzji
 • Wsparcie przy formułowanie końcowych rekomendacji

Korzyści dla klienta

 • Uzyskanie zobiektywizowanych ocen i decyzje w ważnych sprawach
 • Stworzenie warunków do otwartej, merytorycznej dyskusji
 • Nawiązanie lepszej współpracy na poziomie kadry zarządzającej 
 • Holistyczne podejście do zagadnień biznesowych 
 • Przyswojenie profesjonalnych technik pracy zespołowej
 • Lepsze rozumienie uwarunkowań funkcjonowania firmy 
 • Budowanie wyższej kultury organizacyjnej

Cele współpracy

Outsourcing zarządzania projektami i programami, czyli zapewnienie profesjonalnego wsparcia przy planowaniu oraz prowadzeniu projektów o szczególnym znaczeniu dla firmy (projektów specjalnych). Świadczenie pomocy konsultacyjnej na każdym etapie projektu oraz powierzanie kierowania projektem zewnętrznemu konsultantowi. Reprezentowanie firmy w negocjacjach oraz w postępowaniu przed organami regulacyjnymi.

Zakres usług

 • Określanie założeń dla projektów i sposobów ich realizacji
 • Analizowanie opłacalności i uzasadnienia biznesowego
 • Identyfikowanie produktów z projektu
 • Planowanie projektu w oparciu o produkty projektu
 • Planowanie i kontrolowanie jakości w projektach
 • Optymalizowanie ścieżek krytycznych i czasu realizacji
 • Organizowanie zespołu projektowego
 • Planowanie wykorzystania zasobów projektowych
 • Planowanie komunikacji w projekcie
 • Identyfikowanie i zarządzanie ryzykami w projekcie
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentacji projektowej
 • Sterowanie etapami realizacji projektu i korekty
 • Zamykanie i rozliczanie projektu
 • Współpraca z władzami regulacyjnymi
 • Negocjowanie wielostronnych umów i porozumień

Korzyści dla klienta

 • Sprawna organizacja postępowania projektowego
 • Poprawna identyfikacja produktów z projektu
 • Monitorowanie opłacalności projektu (uzasadnienia biznesowego)
 • Profesjonalnie przygotowane plany i dokumentacja projektowa 
 • Optymalne wykorzystanie zasobów projektowych 
 • Właściwie zorganizowana współpraca zespołów projektowych  
 • Terminowo dostarczone produkty z projektów
 • Rzetelnie rozliczone projekty

Oferta obejmuje zapewnienie wsparcia w projektach informatycznych i technologicznych, projektach związanych z planowaniem strategicznym oraz projektach z zakresu organizacji zarządzania. Szczegółowa informacja została przedstawiona na stronie Projekty.

Celem organizacji jest umożliwienie zwykłym ludziom dokonywania niezwykłych rzeczy. Podstawowa definicja przedsiębiorstwa, jego celów i misji, muszą być przekształcone na zadania. Wina tkwi w systemie, a nie w człowieku.

Peter Ferdinand Drucker

Organizacja zarządzania

Cele współpracy

Przygotowanie kompleksowego i realistycznego biznesplanu, prezentującego zagadnienia produktowe, marketingowe, technologiczne, kompetencyjne, finansowe, inwestycyjne, organizacyjne, prawne i kadrowe. Zapewnienie metodycznego wsparcia w procesie planowania i uruchomienia nowej działalności gospodarczej.

 Zakres usług

 • Ustalenie założeń i celów nowego przedsięwzięcia
 • Ocena atrakcyjności rynku i branży
 • Ustalenie barier wejścia i wyjścia do/z branży
 • Opracowanie charakterystyki klientów i segmentacji rynku
 • Opracowanie portfela produktów i strategii marketingowej
 • Ustalenie potrzeb technologicznych i kompetencyjnych
 • Ocena konkurencyjnego otoczenia dla planowanej działalności
 • Ustalenie atutów, słabości, szans i zagrożeń dla pomysłu na biznes
 • Ustalenie kosztów uruchomienia planowanej działalności
 • Opracowanie rocznej i wieloletniej prognozy zysków i strat
 • Ustalenie źródeł finansowania nowej działalności
 • Ustalenie czasu i stóp zwrotu z inwestycji
 • Ustalenie potrzeb organizacyjnych i kadrowych
 • Opracowanie umów, statutów i innej dokumentacji
 • Opracowanie planu projektu uruchomienia nowej działalności
 • Kierowanie projektem uruchomienia nowej działalności

Korzyści dla klienta

 • Kompletny, realistyczny biznesplan dla nowej działalności gospodarczej 
 • Metodyka planowania nowej działalności 
 • Wyniki analiz rynku i otoczenia konkurencyjnego 
 • Opracowany portfel nowych produktów
 • Opracowana strategia marketingowa i technologiczna  
 • Wariantowe symulacje rachunku zysków i strat 
 • Ustalony zakres niezbędnych  inwestycji i źródeł ich finansowania 
 • Realistyczna ocena szans i zagrożeń dla nowej działalności 
 • Poprawnie zaplanowany projekt uruchomienia działalności
 • Uruchomiona nowa działalność gospodarcza

Cele współpracy 

Wyodrębnienie w modelu funkcjonowania firmy autonomicznych jednostek gospodarczych oraz łańcuchów działań podstawowych i wspomagających. Ustalenie kluczowych cech firmy decydujących o jej rynkowym sukcesie. Zorganizowanie procesów pracy w sposób zapewniający optymalne działanie firmy oraz budowanie jej konkurencyjnej przewagi. Przygotowanie firmy do przeprowadzenia projektów restrukturyzacyjnych. 

 Zakres usług 

 • Analiza branż, rynków oraz zakresu działalności firmy 
 • Identyfikacja autonomicznych jednostek gospodarczych 
 • Identyfikacja głównych i wspomagających procesów biznesowych 
 • Analiza struktury organizacyjnej firmy i alokacji zadań 
 • Analiza istniejących i pożądanych zasobów kompetencyjnych firmy 
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących optymalizacji struktury procesowej 
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji struktury organizacyjnej 
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących alokacji zadań na stanowiskach pracy 
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących działań korygujących 
 • Przygotowanie planu zarządzania zmianą
 • Wdrożenie działań korygujących 
 • Zarządzanie projektami specjalnymi 

Korzyści dla klienta 

 • Uporządkowana struktura procesowa firmy
 • Klarownie wyodrębnione autonomiczne jednostki biznesowe
 • Klarownie wyodrębnione działania podstawowe i wspomagające
 • Poprawna alokacja zadań i centrów kosztowych 
 • Wyższa sprawność wykonywania zadań i wydajność pracy 
 • Efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim 
 • Możliwość efektywnego prowadzenia audytów i analiz

Cele współpracy

Tworzenie efektywnej struktury organizacyjnej firmy, opartej na poprawnie zaprojektowanym modelu biznesowym firmy. Mapowanie i optymalizowanie procesów, podprocesów, działań i zadań w strukturze organizacyjnej firmy. Zidentyfikowanie problemów organizacyjnych, ich źródeł oraz wprowadzanie odpowiednich korekt. Zapewnienie spójności modelu biznesowego, struktury procesowej i rozwiązań organizacyjnych. Przedstawienie rekomendacji dotyczących restrukturyzacji firmy lub jej części. Przygotowanie firmy do prowadzenia projektów restrukturyzacyjnych. Przygotowanie firmy do audytu certyfikującego jakość zarządzania.

 Zakres usług

 • Identyfikowanie i weryfikowanie modelu biznesowego
 • Analizowanie istniejących rozwiązań organizacyjnych
 • Analizowanie istniejącej alokacji zadań i centrów kosztowych
 • Mapowanie oraz analizowanie procesów i procedur
 • Identyfikowanie  punktów kontrolnych
 • Identyfikowanie obszarów problemowych
 • Dokumentowanie procesów i procedur pracy
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących działań korygujących
 • Korygowanie procesów, procedur i rozwiązań organizacyjnych
 • Współpraca z instytucjami certyfikującymi jakość zarządzania
 • Implementacja metod z zakresu TQM (Total Quality Management)

Korzyści dla klienta

 • Wyniki analiz modelu biznesowego firmy 
 • Wyniki analiz struktury procesowej i procedur 
 • Zidentyfikowane obszary problemowe w strukturze firmy 
 • Uproszczone oraz zoptymalizowane procesy i procedury 
 • Dokumentacja opisująca strukturę procesową i procedury
 • Narzędzia monitorowania i zarządzania procesami i procedurami 
 • Rekomendacje w sferze organizacji zarządzania 
 • Zoptymalizowane procesy i struktura organizacyjna
 • Redukcja kosztów i wyższa wydajność pracy 
 • Wyższa kultura organizacyjna firmy

Cele współpracy

Uzyskanie przez zarząd i wyższą kadrę zarządzającą informacji o stanie firmy bezpośrednio z jej poziomu operacyjnego (bez zniekształceń na szczeblach pośrednich). Przeprowadzenie w tym celu anonimowych badań ankietowych oraz warsztatowych, moderowanych przez zewnętrznego konsultanta (zapewniającego swobodę i anonimowość wypowiedzi pracowników operacyjnych).

 Zakres usług

 • Ustalenie potrzeb informacyjnych najwyższej kadry zarządzającej
 • Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych objętych badaniem
 • Określenie grup objętych badaniem, ich liczebności i charakterystyk
 • Przygotowanie ankiet, arkuszy kalkulacyjnych i materiałów informacyjnych
 • Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia zajęć warsztatowych
 • Przeprowadzenie badań ankietowych i warsztatowych
 • Opracowanie wyników ankiet i sesji warsztatowych
 • Opracowanie raportu i materiałów prezentacyjnych
 • Przedstawienie raportu i omówienie wyników badań

Korzyści dla klienta

Uzyskanie przez najwyższą kadrę zarządzającą wartościowej informacji o stanie i funkcjonowaniu firmy, bez zniekształceń, bezpośrednio z operacyjnego poziomu jej działania.

Cele współpracy

Zapewnienie wsparcia przy opracowaniu planu zarządzania zmianą; projektów optymalizacji rozwiązań procesowych, organizacyjnych i technicznych oraz przy wprowadzaniu w życie zmian organizacyjnych.

„Nie ma nic trudniejszego do podjęcia,
bardziej niebezpiecznego do przeprowadzenia i niepewnego w skutkach,
niż być liderem we wprowadzaniu zmian do istniejącego porządku rzeczy”.
(Nicolo Machiavelli) 

Zakres usług

 • Identyfikowanie obszarów oraz zakresu pożądanych zmian
 • Przygotowanie realistycznego planu zarządzania zmianą
 • Programowanie technicznej oraz emocjonalnej strony zmian
 • Organizowanie i kierowanie zespołem zarządzania zmianą 
 • Planowanie optymalnego wykorzystania zasobów
 • Optymalizowanie struktury procesowej i procedur operacyjnych 
 • Optymalizowanie rozwiązań organizacyjnych 
 • Optymalizowanie potrzeb kompetencyjnych i stanu zatrudnienia
 • Harmonizowanie projektów restrukturyzacyjnych 
 • Zarządzanie informacją oraz emocjami pracowników 
 • Niwelowanie oporu pracowników przed zmianami 
 • Wdrażanie systemów technicznych 

Korzyści dla klienta

 • Obiektywna ocena uwarunkowań organizacyjnych firmy 
 • Profesjonalny (realistyczny) plan zarządzania zmianą 
 • Skorelowane projekty restrukturyzacyjne (twarde i miękkie) 
 • Zoptymalizowane wykorzystanie czasu i zasobów  
 • Zniwelowany opór przed zmianami i ryzyko niepowodzenia 
 • Efektywna komunikacja w procesie wprowadzania zmian 
 • Transfer doświadczenia i uczenie się organizacji

Cele współpracy 

Zapewnienie stałego lub doraźnego wsparcia przy tworzeniu aktów prawa wewnętrznego oraz innych dokumentów występujących w praktyce funkcjonowania firm, urzędów i innych organizacji. Porządkowanie, uzupełnianie, korygowanie i harmonizowanie systemów prawa wewnętrznego oraz dokumentacji systemu zarządzania jakością. 

Zakres usług 

 • Statuty i umowy spółek oraz stowarzyszeń i fundacji
 • Uchwały organów spółek oraz organizacji publicznych i prywatnych
 • Polityki, regulaminy i inne wewnętrzne akty normatywne 
 • Instrukcje i regulaminy nowych produktów
 • Standardowe procedury operacyjne (część graficzna i opisowa) 
 • Arkusze kalkulacyjne 

Integralną częścią oferty jest:

 • analizowanie unormowań prawnych
 • analizowanie rozwiązań organizacyjnych, 
 • analizowanie sytuacji rynkowej i konkurencyjnej, 
 • analizowanie koncepcji produktowych, 
 • analizowanie innych uwarunkowań wymagających opisania. 

Oferta obejmuje ponadto opracowanie:

 • artykułów i publikacji 
 • prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych 
 • ilustracji, diagramów, wykresów i schematów, 
 • logotypów, symboli graficznych oraz zasad wizualizacji, 
 • witryn internetowych i intranetowych.

Korzyści dla klienta 

 • Spójne, zgodne z zasadami techniki legislacyjnej akty normatywne
 • Jasne, poprawne językowo i skorelowane teksty 
 • Spójny, przejrzysty system prawa wewnętrznego
 • Starannie opracowane edytorsko dokumenty 
 • Redukcja kosztów i oszczędność czasu
 • Lepsza wewnętrzna współpraca 
 • Eliminacja sporów i konfliktów 
 • Wyższa efektywność realizacji zadań 
 • Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Wyższa kultura organizacyjna  

Ramowy proces zarządzania strategicznego

Biuletyn

Nowości, porady, informacje.
Zapraszam do subskrypcji!