Zapraszam do współpracy w projektach wymagających rzetelnego wsparcia prawnego. Zapewniam pomoc przy formułowaniu aktów normatywnych oraz w postępowaniach związanych z prawem kontraktowym, konsumenckim i autorskim. Pomagam przy analizowaniu stanów prawnych i tworzeniu umów, a ponadto przy organizowaniu systemów prawa wewnętrznego oraz redagowaniu statutów, uchwał, regulaminów i instrukcji. Stawiam do dyspozycji prawnicze wykształcenie oraz wieloletnią praktykę związaną z tworzeniem i wykonywaniem prawa w sferze publicznej, w biznesie oraz w organizacjach pozarządowych. 

Prawo kontraktowe

Dobrze spisana umowa chroni jej strony przed nieporozumieniami i stratami. Szczególne znaczenie ma precyzja zapisów dotyczących oświadczeń woli stron, ich wzajemnych zobowiązań, terminów, ryzyk, warunków, odpowiedzialności, kar, odszkodowań oraz zasad rozstrzygania sporów. Liczy się znajomość prawa i techniki legislacyjnej oraz rozumienie istoty umowy i kompetencje językowe, pozwalające na opisanie przedmiotu umowy w jasnych, nie budzących wątpliwości paragrafach. 

Zakres oferty

Oferuję wsparcie w zakresie analizowania stanów faktycznych i prawnych oraz formułowania umów nazwanych i nienazwanych, występujących w obrocie gospodarczym między osobami fizycznymi i prawnymi. Zapewniam w szczególności:

 • opiniowanie umów pod kątem ich legalności i poprawnej systematyki;
 • analizowanie ryzyk oraz zabezpieczenia interesów stron (klienta);
 • wsparcie w sporządzaniu umów sprzedaży, darowizny, najmu, użyczenia;
 • wsparcie w sporządzaniu umów zlecenia, o dzieło, agencyjnych i franczyzowych;
 • wsparcie w sporządzaniu umów o roboty budowlane i prace remontowe;
 • sporządzanie listów intencyjnych, porozumień oraz aneksów do istniejących mów;
 • efektywną komunikację projektach między specjalistami z różnych dziedzin;
 • reprezentowanie stron umowy w negocjacjach (w języku polskim i angielskim).

Prawo konsumenckie

Prawo konsumenckie chroni klientów, którzy są stroną słabszą w konfrontacji z firmami, które sprzedają im swoje towary lub usługi. Wielu klientów nie jest jednak świadoma swoich konsumenckich praw lub nie potrafi z nich korzystać. Prawo konsumenckie jest przedmiotem mojej prawniczej specjalizacji. Warto znać swoje prawa, zwłaszcza, że ochrona konsumenta została w ostatnich latach znacznie rozszerzona o sferę aktywności handlowej w Internecie.

Zakres oferty

Oferuję wsparcie w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne rzeczy ruchomych oraz nieruchomości. Zapewniam w szczególności:

Konsumentom:

 • doradztwo w redagowaniu i wykonywaniu umów,
 • ocenę zasadności roszczeń z rękojmi i gwatarncji,
 • porady dotyczące działań reklamacyjnych z rękojmi i gwarancji, 
 • prowadzenie spraw reklamacyjnych w imieniu klienta, 
 • przygotowanie pism reklamacyjnych i negocjowanie w imieniu klienta,
 • podejmowanie interwencji u sprzedawców, producentów i usługodawców,
 • reprezentowanie klienta w sporach reklamacyjnych, 
 • porady i prowadzenie postępowań w sprawach upadłości konsumenckiej, 
 • reprezentowanie klienta w instytucjach konsumenckich.

Firmom:

 • weryfikowanie procedur reklamacyjnych pod względem prawnym,
 • projektowanie i optymalizowanie procedur reklamacyjnych,
 • weryfikowanie i przygotowywanie regulaminów sprzedaży,
 • doradztwo w zakresie prawa konsumenckiego,
 • sporządzeni umów i regulaminów. 

Prawo autorskie

Prawo autorskie chroni twórców rozmaitych utworów literackich, naukowych, publicystycznych, informatycznych, plastycznych, muzycznych, fotograficznych, audiowizualnych, scenicznych itp. Celem ochrony jest zapobieganie nieuprawnionemu korzystaniu z cudzych utworów oraz okradaniu twórców z należnego im wynagrodzenia. Znaczenie tej ochrony wzrasta wraz z coraz większą łatwością rozpowszechniania i kopiowania utworów w mediach elektronicznych.

Zakres oferty

Oferowane wsparcie prawne koncentruje się w szczególności na problematyce ochrony praw twórców i współtwórców utworów audiowizualnych, a także osób i instytucji zajmujących się rozpowszechnianiem tych utworów. Wsparcie obejmuje w szczególności:
 • analizowanie problemów związanych z prawami autorskimi i licencjonowaniem;
 • analizowanie problemów związanych z ochroną wizerunku;
 • sporządzanie i negocjowanie umów obejmujących problematykę praw autorskich,
 • licencjonowania i ochrony wizerunku;
 • sporządzanie regulaminów imprez, spektakli i koncertów rejestrowanych w formie wideo;
 • porady z zakresu ochrony praw autorskich i interesów twórcy.

Państwo jest i powinno być po prostu wspólną siłą,
ustanowioną nie po to, by być narzędziem ucisku i wzajemnej grabieży,
lecz przeciwnie – by chronić własność każdego obywatela,
zapewnić sprawiedliwość i bezpieczeństwo.

Claude Frédéric Bastiat

Akty normatywne i publikacje

Cele współpracy 

Zapewnienie stałego lub doraźnego wsparcia przy tworzeniu aktów prawa wewnętrznego oraz innych dokumentów występujących w praktyce funkcjonowania firm, urzędów i innych organizacji. Porządkowanie, uzupełnianie, korygowanie i harmonizowanie systemów prawa wewnętrznego oraz dokumentacji systemu zarządzania jakością. 

Zakres usług 

 • Statuty i umowy spółek oraz stowarzyszeń i fundacji 
 • Umowy nazwane i nienazwane występujące w obrocie gospodarczym 
 • Umowy związane z ochroną praw autorskich, licencjonowaniem i ochroną wizerunku  
 • Uchwały organów spółek oraz organizacji publicznych i prywatnych
 • Polityki, regulaminy i inne wewnętrzne akty normatywne 
 • Instrukcje i regulaminy nowych produktów
 • Standardowe procedury operacyjne (część graficzna i opisowa) 
 • Arkusze kalkulacyjne 

Integralną częścią oferty jest:

 • analizowanie unormowań prawnych
 • analizowanie rozwiązań organizacyjnych, 
 • analizowanie sytuacji rynkowej i konkurencyjnej, 
 • analizowanie koncepcji produktowych, 
 • analizowanie innych uwarunkowań wymagających opisania. 

Oferta obejmuje ponadto opracowanie:

 • artykułów i publikacji 
 • prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych 
 • ilustracji, diagramów, wykresów i schematów, 
 • logotypów, symboli graficznych oraz zasad wizualizacji, 
 • witryn internetowych i intranetowych.

Korzyści dla klienta 

 • Spójne, zgodne z zasadami techniki legislacyjnej akty normatywne
 • Jasne, poprawne językowo i skorelowane teksty 
 • Spójny, przejrzysty system prawa wewnętrznego
 • Starannie opracowane edytorsko dokumenty 
 • Redukcja kosztów i oszczędność czasu
 • Lepsza wewnętrzna współpraca 
 • Eliminacja sporów i konfliktów 
 • Wyższa efektywność realizacji zadań 
 • Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Wyższa kultura organizacyjna  

Prawne aspekty publikowania i odtwarzania utworów audiowizualnych

Biuletyn

Nowości, porady, informacje.
Zapraszam do subskrypcji!