Wykłady akademickie

Cele współpracy

Przygotowanie programów akademickich z zakresu zarządzania, obejmujących wykłady, ćwiczenia, wizyty studialne, praktyki zawodowe  i inne formy kształcenia. Organizowanie i kierowanie projektami opracowania programów studiów licencjackich, magisterskich i MBA, adresowanych do kadr biznesu, pracowników przedsiębiorstw i administracji publicznej. Ustalanie założeń dla nowych programów akademickich na podstawie wymagań dotyczących zakresu pożądanego kształcenia, limitów dydaktycznych, limitów czasowych, wymagań językowych, punktacji ECTS, praktyk zawodowych oraz semestralnego rozkładu zajęć.

 Zakres oferty

 • Analiza wymagań dotyczących zakresu kształcenia
 • Analiza limitów dydaktycznych i wymagań językowych
 • Analiza limitów czasowych i wymaganej punktacji ECTS
 • Analiza wymagań dotyczących treści wykładów i ćwiczeń
 • Analiza wymagań dotyczących praktyk zawodowych
 • Analiza wymagań dotyczących seminariów magisterskich
 • Gromadzenie i systematyzowanie informacji źródłowych
 • Opracowanie struktury przedmiotowej programu akademickiego
 • Ustalenie listy przedmiotów podstawowych i kierunkowych
 • Opracowanie treści poszczególnych przedmiotów
 • Opracowanie sylabusów i sprawdzianów
 • Opracowanie planu zajęć dydaktycznych
 • Opracowanie programu praktyk zawodowych
 • Opracowanie finalnego dokumentu z opisem programu
 • Opracowanie informatora dla studentów
 • Ustalenie liczby semestrów i godzin dydaktycznych
 • Opracowanie planu projektu uruchomienia programu akademickiego
 • Ustalenie składu zespołu projektowego i alokowanie zadań
 • Ustalenie harmonogramów i koordynowanie prac projektowych

Korzyści dla klienta

 • Spójny merytorycznie i kompleksowy program akademicki
 • Pełna zgodność programu kształcenia z wymaganiami
 • Wariantowe propozycje struktury programu kształcenia
 • Jednolity format dokumentacji przedmiotowej
 • Starannie opracowane plany zajęć
 • Profesjonalnie przygotowany projekt
 • Sprawna koordynacja prac projektowych
 • Krótkie terminy realizacji zadań projektowych 

Prezentowane obok broszury zawierają opisy programów akademickich, przygotowanych dla Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu “Vistula” w Warszawie.  Szczególny nacisk w prezentowanych programach kształcenia położony został na przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności, pozwalających absolwentom na profesjonalne prowadzenie analiz oraz rozwiązywanie rzeczywistych problemów występujących w ich środowiskach zawodowych.  

Ważną cechą obu programów jest ich międzynarodowa orientacja, znajdująca wyraz w przyjęciu u podstaw kształcenia uniwersalnych standardów z zakresu zarządzania. Obok twardych zagadnień związanych z metodami i narzędziami, omawiają aspekty psychologiczne i emocjonalne związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w środowisku pracy. Języki wykładowe to polski i angielski. 

Cele i struktura przedmiotu

Wprowadzenie studentów w dziedzinę zarządzania strategicznego, właściwą dla najwyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwem. Przedmiot koncentruje się na przedstawieniu teoretycznego wykładu oraz angażowaniu w praktyczne ćwiczenia, mające na celu dostarczenie umiejętności menedżerskich, potrzebnych do sprawnego prowadzenia nowoczesnej firmy w wymagającym środowisku rynkowym i biznesowym. Uzyskana wiedza pozwoli studentom zrozumieć mechanizmy oddziaływania sił otoczenia makroekonomicznego i konkurencyjnego, a także czynników związanych z lokalizacją firmy. Wyposaży ponadto w profesjonalne narzędzia analityczne i zarządcze, umożliwiające formułowanie strategii korporacyjnych i biznesowych oraz skuteczne wprowadzanie ich w życie. Nadrzędnym celem jest przygotowanie studenta do kompetentnego wykonywania zadań operacyjnych i menedżerskich w nowoczesnej firmie.

Czas realizacjiOcenaJęzyk wykładowy
30 godzin lekcyjnych
65%   wykłady  ( 9 sesji )
23%
  praca grupowa  ( 3 sesje )
12%
  prezentacje studentów  ( 2 sesje )
projekty grupowe  60%  ( zaliczenie )
egzamin końcowy
40% ( 1,5 godziny )
polski lub angielski

 Zawartość przedmiotu

1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

 • Zagadnienia podstawowe:
  • firma i jej interesariusze
  • rynek i segmentacja rynku 
  • sektor i branża
  • model biznesowy
  • łańcuch wartości
 • Potrzeby klientów i ich zaspokajanie 
 • Zarządzanie strategiczne w praktyce funkcjonowania firmy 
 • Wizja rozwoju i misja firmy
 • Cele strategiczne, taktyczne i operacyjne 

2. Strategie działania firmy 

 • Strategie na poziomie korporacji:
  • integracja pionowa,
  • dywersyfikacja
  • alianse strategiczne
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej na poziomie jednostek gospodarczych
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na poziomie funkcjonalnym
 • Total Quality Management  koncepcja i techniki 
 • Organizowanie i restrukturyzowanie firmy 

3. Analizy i planowanie strategiczne

 • Źródła konkurencyjnej przewagi firmy 
 • Analizy makro-otoczenia firmy
 • Analizy konkurencyjnego otoczenia firmy 
 • Analizy wewnętrznych uwarunkowań rozwoju firmy 
 • Analiza SWOT i analiza przyczynowo-skutkowa 
 • Formułowanie strategicznych celów 
 • Formułowanie strategicznych planów działania

4Wdrażanie i monitorowanie strategii firmy  

 • Metodyka planowania strategicznego i treść strategii firmy
 • Mierniki operacyjne, strategiczne cele i plany działania 
 • Mapowanie i budżetowanie strategii 
 • Projekt w systemie zarządzania strategicznego 
 • Restrukturyzacja i zarządzanie zmianą organizacyjną 
 • Monitorowanie i aktualizowanie strategii firmy 

Oczekiwane efekty kształcenia

Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć:

 • wyjaśnić co to jest “strategia” i jakie ma ona oznaczenie w praktyce funkcjonowania firmy;
 • zidentyfikować grupy interesariuszy firmy oraz wyjaśnić jakie relacje wiążą ich z firmą;
 • rozpoznać główne różnice między strategiami formułowanymi na poziomi korporacyjnym, biznesowym i funkcjonalnym;
 • określić w jaki sposób firma może budować swoją przewagę konkurencyjną nad innymi; 
 • zaprezentować główne elementy procesu planowania
 • odróżnić planowanie strategiczne od zarządzania strategicznego;
 • określić role i zadania menedżerów różnych szczebli w procesie zarządzania strategicznego; 
 • omówić pojęcia: Value Chain, Matrix Value, Industry Life Cycle;
 • praktycznie wykorzystać narzędzia z zakresu analiz strategicznych;
 • opisać zasady stosowania systemów mierników działalności operacyjnej;
 • opracować mapy strategii i zrównoważone karty wyników;
 • rozróżnić na czym polega techniczna i psychologiczna strona procesu zarządzania zmianą;
 • rozróżnić na czym polegają role i zadania liderów oraz menedżerów;
 • wyjaśnić główne zasady prowadzenia restrukturyzacji i zarządzania zmianą.  

Cele współpracy

Udzielenie pomocy absolwentom szkół i uczelni w podejmowania decyzji o zatrudnieniu oraz kierunkach rozwijania kariery zawodowej. Omówienie korzyści i uciążliwości związanych z zatrudnieniem na etacie oraz przedstawienie charakterystyki zatrudnienia w sektorze gospodarczym i administracji publicznej. Zaprezentowanie wyzwań z jakimi należy się zmierzyć, decydując się na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Wsparcie w poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy praca na etacie to stabilizacja i symbol życiowego sukcesu?
  • Czy własna firma to spełnienie marzeń́ o wolności i fortunie?
  • Co oferuje współczesny rynek pracy?
  • Czy każdy może prowadzić własną firmę?
  • Zostać czy emigrować?
Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte2-8 godzinwykład i konsultacje

Program szkolenia

 • Jasne i ciemne strony pracy na etacie
 • Gdzie i jak szukać́ etatu?
 • Etat w gospodarce, czy w administracji publicznej?
 • Edukowanie do pracy na etacie
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Duże, średnie i mikrofirmy w okresach kryzysowych
 • Argumenty za założeniem własnej firmy
 • W jakiej branży rozpocząć działalność gospodarczą?
 • Bariery wejścia do biznesu
 • Biznesplan i modelowanie biznesu
 • Organizowanie działalności, czyli popyt-produkt-dostawa
 • Inwestycje i finansowanie działalności
 • Symulacje rachunku zysków i strat
 • Wskaźniki rentowności firmy
 • Co się opłaca i kiedy?
 • Warunki prowadzenia biznesu w Polsce i w świecie
 • Emigracja zarobkowa – przyczyny i kierunki
 • Jakość życia w Polsce i na emigracji
 • Dla kogo etat?
 • Dla kogo firma?

Konsultacje i coaching

Uzupełnieniem szkolenia mogą być indywidualne lub grupowe konsultacje bądź coaching w zakresie organizowania i zarządzania firmą. Usługi konsultacyjne i coaching‘owe mogą być oferowane jako stały element w ramach działalności prowadzonej przez szkolne centra kariery. 

Szkolenia dla biznesu

Charakterystyka oferty

“mini MBA” to unikalny program szkoleniowy adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw. Dostarcza poszukiwaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania, które są niezbędne do skutecznego prowadzenia i rozwijania biznesu w warunkach globalnej standaryzacji procesów gospodarczych, rosnącej konkurencji oraz nasilających się zjawisk kryzysowych. W zwięzłej formule edukacyjnej oferuje bogaty pakiet kompetencji niezbędnych każdemu menedżerowi, który chce profesjonalnie kierować nowoczesną firmą.

Trening kompetencji menedżerskich jest atrakcyjną alternatywą dla kosztownych, stacjonarnych programów akademickich typu Master of Business Administration (MBA). Tematyka i struktura szkoleń składających się na program „mini MBA” została opracowana na podstawie doświadczeń jego autora wyniesionych z wieloletniej praktyki zawodowej w nowoczesnym, międzynarodowym biznesie i konsultingu. Wartość oferowanego programu została sprawdzona w licznych szkoleniach otwartych i zamkniętych organizowanych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W każdym przypadku uzyskiwał najwyższe oceny uczestników, rekrutujących się spośród kadry zarządzającej prywatnych i państwowych firm. Oferowany był także jako przedmiot akademicki w programach studiów realizowanych we współpracy z University of Wales oraz University of Wisconsin.

Struktura programu

Program szkoleniowy pod ogólną nazwą „mini MBA” składa się z trzech obszernych modułów, które mogą być oferowane pojedynczo lub łącznie – jako skalowalny, rozłożony w czasie program budowania kompetencji menedżerskich. Podział programu na trzy moduły, o różnym stopniu szczegółowości prezentowanej tematyki, pozwala na elastyczne dostosowanie treści i formy szkoleń do indywidualnych potrzeb uczestników.

Moduły szkolenioweCzas trwaniaDodatkowy warsztatTyp szkolenia
     Strategiczne zarządzanie firmą2 dni ( 16 godzin )1 dzieńotwarte lub zamknięte
     Zarządzanie projektami w praktyce 2 dni ( 16 godzin )1 dzieńotwarte lub zamknięte
     Trening kompetencji menedżerskich5 dni ( 40 godzin )///zamknięte

Program szkoleń

Szczegółowy program szkoleń w poszczególnych modułach przedstawiony jest w przygotowanej do pobrania broszurze. Pierwszy i drugi moduł szkoleniowy może być poszerzony o dodatkowy dzień warsztatowy, mający na celu ugruntowanie prezentowanej wiedzy i umiejętności. W przypadku szkoleń zamkniętych, dodatkowy dzień może być przeznaczony na indywidualne konsultacje poświęcone analizie problemów występujących w firmie korzystającej ze szkolenia.

Cele szkolenia

Wykład i zajęcia warsztatowe pozwalają zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami menedżerskimi realizowanymi na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym przedsiębiorstwa. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im na:

 • zrozumienie co to jest „autonomiczna jednostka gospodarcza”, 
 • poznanie i odróżnienie różnych typów strategii w biznesie, 
 • poznanie metod skutecznego planowania i wdrażania strategii,
 • identyfikację standardowych elementów procesu zarządzania strategicznego,
 • przyswojenie ról liderów w procesie planowania i wdrażania strategii,
 • identyfikację grup interesariuszy firmy oraz ich wpływu na firmę,
 • identyfikację elementów modelu biznesowego firmy, 
 • identyfikację procesowej struktury firmy,
 • zrozumienie praktycznego znaczenia łańcucha wartości firmy,
 • praktyczne wykorzystanie modelu cyklu życia produktu i branży, 
 • praktyczne wykorzystanie modelu analizy portfelowej, 
 • przyswojenie metod analitycznych służących do badania otoczenia firmy,
 • mapowanie strategii i konstruowanie mierników operacyjnych,
 • konstruowanie zrównoważonych kart wyników,
 • formułowanie strategicznych planów działania i budżetowania strategii,
 • sprawne zarządzania projektami w oparciu o metodyki PMBOK oraz Prince2,
 • projektowanie oraz optymalizowanie procesów biznesowych i procedur,
 • projektowanie i optymalizowania struktur organizacyjnych,
 • profesjonalne planowanie zmian i zarządzanie zmianami,
 • świadome kształtowanie ładu korporacyjnego,
 • zrozumienie doniosłości strategicznego sposobu myślenia. 

Program jest rozszerzoną wersją szkolenia „Strategiczne zarządzanie firmą”. Formuła szkolenia zamkniętego pozwala na dostosowanie jego treść do specyfiki branży, w której działa firma oraz jej modelu biznesowego. Ważnym atutem tej formuły jest także możliwość uzyskania przez firmę bezpłatnych konsultacji związanych z problematyką objętą szkoleniem. 

Wykorzystywane w czasie szkoleń metody pracy pozwalają na łatwe przyswojenie zarówno treści teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych. Wykłady są przejrzyste oraz bogato ilustrowane multimedialnymi prezentacjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone są z pomocą studiów przypadków, konspektów, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych. Terminologia fachowa prezentowana jest w języku polskim i angielskim. Optymalna liczebność grupy uczestników, pozwalająca na komfortowe i efektywne prowadzenie zajęć warsztatowych, to 10-15 osób. Zastrzeżenie to jest nieistotne w przypadku ograniczenia szkolenia jedynie do części wykładowej. 

Cele współpracy

Przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu organizowania, planowania, realizowania i zamykania projektu, pozwalających na minimalizację niepowodzeń w projektach, a w szczególności:

 • zaprezentowanie projektu jako narzędzia realizacji strategicznych planów działania,
 • przedstawienie kluczowych elementów popularnych metodyk Prince2 i PMI-BOK,
 • szczegółowa prezentacja procesów i podprocesów zarządzania projektem,
 • przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu:
  • organizowania projektu i zespołu projektowego,
  • obliczania opłacalności projektu,
  • planowania opartego na produkcie,
  • budżetowania projektu,
  • zarządzania ryzykiem w projekcie,
  • zarządzania jakością w projekcie,
  • analizy interesariuszy projektu oraz relacji projektu z otoczeniem,
  • komunikacji w projekcie,
  • prowadzenia dokumentacji projektowej.
 • zaprezentowanie zadań, organizacji i narzędzi biura projektów,
 • omówienie głównych przyczyn niepowodzeń w projektach.
Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1-3 dni (8-24 godzin)wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje sześć obszernych bloków tematycznych i zajęcia warsztatowe, które zostały szczegółowo opisane w prezentowanej obok broszurze. Ramowy zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Zarys historii zarządzania projektami 
 • Pojęcie projektu i zarządzania projektem
 • Podstawowe wymiary i cechy projektu
 • Cykl życia projektu vs. okres życia produktu 
 • Główne elementy metodyki PM-BOK i Prince2 
 • Organizacja zespołu projektowego 
 • Model procesowy zarządzania projektem 
 • Produkty projektu 
 • Zarządzanie jakością w projekcie 
 • Uzasadnienie biznesowe projektu 
 • Nowy produkt – rachunek zysków i strat 
 • Rentowność działalności operacyjnej – wskaźniki 
 • Okres spłaty projektu – utrata wartości pieniądza w czasie 
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie 
 • Sterowanie etapami realizacyjnymi projektu 
 • Grupy zadań i paczki robocze 
 • Diagram następstwa produktów vs. diagram sieciowy 
 • Harmonogram zadań projektowych 
 • Zasady budżetowania projektów 
 • Organizacja i archiwizowanie dokumentacji projektowej 
 • Nadzór i wsparcie projektu 
 • Biuro Projektów  (PMO)

Oczekiwane efekty szkolenia  

 • Przyswojenie podstawowych definicji, pojęć i koncepcji właściwych dla audytu technologicznego
 • Poznanie struktury procesu audytu technologicznego
 • Rozróżnienie podziału ról i odpowiedzialności w procesie audytu technologicznego
 • Nabycie umiejętności współpracy z kadrą zarządzającą audytowanej firmy
 • Przyswojenie zasad dokumentowania i raportowania przebiegu audytu technologicznego
 • Identyfikowanie kluczowych obszarów funkcjonalnych firmy oraz zasad oceny ich sprawności
 • Identyfikowanie podstawowych grup interesariuszy firmy oraz zrozumienie, ich wpływu na decyzje kadry menedżerskiej
 • Identyfikowanie elementów modelu biznesowego firmy oraz podstawowej, procesowej struktury działań operacyjnych
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania koncepcji łańcucha wartości, cyklu życia produktu, oraz analizy portfelowej
 • Przyswojenie metod badanie makroekonomicznego oraz konkurencyjnego otoczenia firmy
 • Nabycie umiejętności ustalania strategicznych celów, mapowania strategii, opisywania celów miarami i ich kaskadowania
 • Nabycie umiejętności projektowania strategicznych planów działania, budżetowania oraz monitorowania strategii
 • Umiejętność identyfikowania strategii na poziomie korporacji autonomicznych jednostek gospodarczych oraz na poziomie funkcjonalnym firmy
 • Przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodyki PM-BOK i PRINCE2
 • Poznanie zasad i narzędzi służących do zarządzania zmianą
 • Poznanie ról menedżerów w kształtowaniu ładu organizacyjnego i kultury korporacyjnej firmy w okresie transformacji

Cele współpracy 

Wprowadzenie w problematykę audytu technologicznego będącego podstawowym etapem procesu strategicznego zarządzania firmą oraz zaprezentowanie właściwych dla tej dziedziny koncepcji, metod i narzędzi. Przyswojenie umiejętności identyfikowania negatywnych zjawisk i ich przyczyn wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu, ograniczających możliwości jej rozwoju i budowania silnej konkurencyjnej pozycji na rynku. Szkolenie adresowane jest do średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz innych organizacji. 

Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1-3 dni (8-24 godzin)wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia 

Audyt technologiczny w procesie strategicznego zarządzania firmą

 • Podstawowe definicje i terminologia
 • Audyt technologiczny jako element procesu strategicznego zarządzania firmą
 • Charakterystyka strategii na poziomie funkcjonalnym firmy 
 • Definiowanie modelu biznesowego firmy
 • Koncepcja łańcucha wartości i jej praktyczne wykorzystanie
 • Proces biznesowy i zarządzanie procesowe
 • Mapowanie procesów biznesowych i procedur operacyjnych 
 • Podstawy analizy struktury organizacyjnej firmy

Metody i narzędzia wdrażania audytu technologicznego

 • Zarządzanie przez cele i miary strategii
 • Analizowanie konkurencyjnego otoczenia firmy (CSF, PEST, 5Forces)
 • Analiza portfelowa oraz analiza cyklu życia produktu (BCG, PLC) 
 • Rozwijanie nowego produktu przewagi konkurencyjnej firmy 
 • Analizowanie związków przyczynowo-skutkowych (SWOT, 5M)

Audyt technologiczny w kontekście zarządzanie zmianą organizacyjną

 • Zarządzanie projektami – metodyka PMIBOK vs. Prince2
 • Projektowanie struktur organizacyjnych i restrukturyzacja
 • Podstawowe modele zarządzania zmianą
 • Opór i metody niwelowania oporu
 • Role liderów i menedżerów w zarządzaniu zmianą
 • Komunikacja i kształtowanie ładu korporacyjnego 

Oczekiwane efekty szkolenia  

 • Przyswojenie podstawowych definicji, pojęć i koncepcji właściwych dla audytu technologicznego 
 • Poznanie struktury procesu audytu technologicznego
 • Rozróżnienie podziału ról i odpowiedzialności w procesie audytu technologicznego
 • Nabycie umiejętności współpracy z kadrą zarządzającą audytowanej firmy
 • Przyswojenie zasad dokumentowania i raportowania przebiegu audytu technologicznego
 • Identyfikowanie kluczowych obszarów funkcjonalnych firmy oraz zasad oceny ich sprawności
 • Identyfikowanie podstawowych grup interesariuszy firmy oraz zrozumienie, ich wpływu na decyzje kadry menedżerskiej
 • Identyfikowanie elementów modelu biznesowego firmy oraz podstawowej, procesowej struktury działań operacyjnych
 • Umiejętność praktycznego wykorzystania koncepcji łańcucha wartości, cyklu życia produktu, oraz analizy portfelowej 
 • Przyswojenie metod badanie makroekonomicznego oraz konkurencyjnego otoczenia firmy 
 • Nabycie umiejętności ustalania strategicznych celów, mapowania strategii, opisywania celów miarami i ich kaskadowania
 • Nabycie umiejętności projektowania strategicznych planów działania, budżetowania oraz monitorowania strategii
 • Umiejętność identyfikowania strategii na poziomie korporacji autonomicznych jednostek gospodarczych oraz na poziomie funkcjonalnym firmy
 • Przyswojenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodyki PM-BOK i PRINCE2
 • Poznanie zasad i narzędzi służących do zarządzania zmianą
 • Poznanie ról menedżerów w kształtowaniu ładu organizacyjnego i kultury korporacyjnej firmy w okresie transformacji 

Cele współpracy

Przedstawienie podstawowych pojęć, koncepcji oraz metod zarządzania zmianą organizacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem jej psychologicznej i emocjonalnej strony. Zaprezentowanie profesjonalnych metod planowania zmiany organizacyjnej, sposobów jej koordynowania oraz pokonywania naturalnego oporu pracowników. Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy zamierzają pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania nowoczesną firmą, a w szczególności do:

 • średniej i wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • kierowników projektów o strategicznym znaczeniu dla firmy,
 • pracowników departamentów strategii i marketingu,
 • rezerwowej kadry kierowniczej. 
Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1 lub 2 dni (8-16 godzin)wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia

 • Doniosłość zmian organizacyjnych (transformacji i restrukturyzacji firmy)
 • Powiązania planu strategicznego z planowaniem zmiany organizacyjnej
 • Podstawowe pojęcia i dziedzina zarządzania zmianą organizacyjną
 • Podstawowe typy procesów restrukturyzacyjnych
 • Rozróżnienie technicznych i psychologicznych aspektów zarządzania zmianą
 • Struktura procesu zarządzania zmianą organizacyjną
 • Plan zmiany organizacyjnej – treść i zasady planowania
 • Zespół zarządzania zmianą vs. zespoły projektowe
 • Uczestnicy zmiany – sponsor, agent zmiany, menedżerowie, pracownicy
 • Plan zasobów kapitałowych w procesie zarządzania zmianą
 • Pasywne postawy w procesie zarządzania zmianą i ich przyczyny
 • Reakcje psychologiczne pracowników na zmiany
 • Indywidualne podejście do zmian pracowników
 • Osiąganie świadomości, zrozumienia, akceptacji i zaangażowania w zmiany
 • Socjotechniki w procesie zarządzania zmianą organizacyjną
 • Dziesięć strategii skutecznego angażowania w zmiany
 • Komunikacja w zarządzaniu zmianą – zasady, metody i cele
 • Role liderów i menedżerów w procesie zarządzania zmianą
 • Zasady kształtowania właściwej kultury korporacyjnej
 • Kluczowe czynniki sukcesu w procesie zarządzania zmianą
 • Typowe przyczyny niepowodzeń we wdrażaniu zmian

Część warsztatowa

 • Identyfikowanie kluczowych projektów strategicznych
 • Planowanie zmiany organizacyjnej
 • Planowanie komunikacji w procesie zmiany
 • Organizowanie zespołu zarządzania zmianą organizacyjną

Spodziewane efekty szkolenia

 • Przyswojenie podstawowych pojęć i koncepcji związanych z zarządzaniem zmianą
 • Nabycie umiejętności rozróżnienia pomiędzy techniczną i emocjonalną stroną zmiany
 • Nabycie umiejętności identyfikowania źródeł oporu pracowników przed zmianami
 • Poznanie metod analizowania stopnia gotowości pracowników na zmiany
 • Poznanie metod motywowania i angażowanie pracowników w zmiany
 • Poznanie sposobów unikania niepowodzeń we wprowadzaniu zmian
 • Zrozumienie ról liderów i menedżerów w procesie zmian
 • Zrozumienie roli oraz przyswojenie zadań i metod pracy agenta zmiany
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji w procesie wprowadzania zmian

Cele współpracy

Transfer praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania strategicznego, w trybie bezpośredniej współpracy z pracownikami firmy, polegającej na rozwiązywaniu realnych zadań związanych z ich praktyką zawodową. Rozwijanie kompetencji pracowników w zakresie analiz i planowania strategicznego, zarządzania przez cele, zarządzania procesowego, planowania i zarządzania projektami oraz planowania i zarządzanie zmianą organizacyjną.

 Zakres i formy współpracy

FormaZakres współpracy
Coaching biznesowyProgram jest adresowany do wyróżniających się pracowników oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla. Realizowany jest w trybie indywidualnych spotkań, poświęconych budowaniu kompetencji związanych ze sferą zarządzania strategicznego w biznesie.
Coaching grupowyProgram jest adresowany do niewielkich zespołów pracowników i menedżerów. Spotkania z grupą poświęcone są doskonaleniu kompetencji menedżerskich poprzez analizę zadań i metod pracy grupy w jej środowisku zawodowym.
Executive coachingProgram jest adresowany do najwyższej kadry zarządzającej. Spotkania poświęcone są rozwiązywaniu realnych problemów związanych ze sferą planowania i zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz planowania zarządzania zmianą organizacyjną.

Spotkania konsultacyjne odbywają się w siedzibie klienta, zgodnie z ustalonym harmonogramem i planem pracy.  Zwieńczeniem programu jest raport końcowy, określający założone cele i uzyskane efekty, opis przebiegu realizacji programu, opinię dotyczącą adepta oraz rekomendacje dotyczące kierunków jego dalszego kształcenia.

Etapy współpracy

 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności
 • Definiowanie potrzeb edukacyjnych i zakresu pomocy doradczej
 • Uzgadnianie treści programu spotkań konsultacyjnych i planu pracy
 • Ustalenie harmonogramu spotkań
 • Uzgadnianie zasad komunikacji i warunków współpracy
 • Realizowanie programu zgodnie z uzgodnieniami
 • Kontrolowanie efektów programu
 • Opracowanie raportu końcowego

 

Kompetencje i postawy etyczne pracowników to bezcenny kapitał każdej firmy. Bardzo często jest jej jedynym źródłem konkurencyjnej przewagi na rynku. Pozyskanie i utrzymanie tego kapitału to jeden z najważniejszych celów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje, które budują swoją siłę w oparciu o szacunek i troskę o pracowników są zazwyczaj dobrze przygotowane na trudne czasy, gdy konieczna jest nadzwyczajna mobilizacja i lojalność wobec firmy.

Tomasz is a detail-oriented manager who is able to design, set up, run and supervise processes carefully without losing sight of the strategic objective. Tomasz was a mentor to me and it has been a real pleasure to collaborate with him in the fields of Business Intelligence and Strategy at PTC. I also learned a lot from Tomek outside of the professional context as he shared and taugh me his passions i.e.: Jazz, Photography and Leonardo da Vinci.

Ghislain d'Adesky

Telio Group

We had an opportunity to participate in one of Tomasz Domański’s engaging training programmes on Enterprise Strategic Management. We in particular appreciated his professional approach to the preparation and delivery of the programme as well as his broad experience in strategic management. The clarity of though, a wealth of insights and visually attractive materials were definitely the factors behind a high level of service we were provided with. We have no hesitation in recommending him as a trainer and consultant whose services are of outstanding value.

Arkadiusz Kwaśny

Games 4Experience

Mądrość można zdobywać samotnie, oddając się nauce i refleksji, ale charakter wyrabia się jedynie w sytuacjach codziennych, które zmuszają Cię do dokonywania wyborów między dostępnymi alternatywami i pokusami życia.

Brian Tracy

Szkolenia dla administracji

Cele i adresaci szkolenia

Zaprezentowanie metod i narzędzi służących władzom samorządowym do strategicznego planowania lokalnego zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako równowaga między rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Szkolenie koncentruje się na problematyce planowania i programowania działań związanych ze stymulowaniem lokalnej gospodarki, zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców, planowaniem przestrzennym, ochroną przyrody oraz polityką inwestycyjną i finansową jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie adresowane jest do osób zawodowo związanych z samorządem terytorialnym na poziomie gminny (miasta), powiatu lub województwa. 

Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1 lub 2 dni ( 8-16 godzin )wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia

Część wykładowa

 • Transformacja ustroju Polski
 • Klienci i interesariusze władzy
 • Zasady stymulowania zrównoważonego lokalnego rozwoju
 • Szczególne znaczenie gospodarki i zasady wspierania jej rozwoju
 • Metodyka strategicznego planowania lokalnego rozwoju
  • Metody analiz lokalnych uwarunkowań rozwojowych
  • Konsultacje społeczne i profesjonalna pomoc konsultacyjna
  • Formułowanie raportu o stanie gminy / miasta / województwa
  • Ustalanie strategicznych celów i opisywanie ich miarami,
  • Mapowanie strategii i tworzenie zrównoważonych kart wyników
  • Prognozowanie finansów jednostki samorządu terytorialnego
  • Programowanie inwestycji publicznych i budżetowanie zadaniowe
  • Monitorowanie i aktualizowanie strategii lokalnego rozwoju
 • Źródła finansowania inwestycji publicznych
 • Zarządzanie projektami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zarządzanie procesowe i projektowanie struktur organizacyjnych
 • Zarządzanie zmianą
 • Wykorzystanie technologii informacyjnych w samorządzie terytorialnym

Część warsztatowa

 • Identyfikowanie interesariuszy lokalnej władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań
 • Formułowanie składu Konwentu Rozwoju Gminy / Miasta / Województwa
 • Metody analizy uwarunkowań realizacji strategicznych programów rozwoju 
 • Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań
 • Mapowanie strategii i konstruowanie zrównoważonej karty wyników 
 • Wieloletnie programowanie inwestycji komunalnych 
 • Techniki planowania i zarządzania projektem 

Efekty szkolenia

Szkolenie pozwala zrozumieć powiązania pomiędzy licznymi funkcjami kierowniczymi i decyzjami podejmowanymi na poziomie organów lokalnej władzy stanowiącej i wykonawczej. Obok zagadnień związanych z planowaniem, wiele miejsca poświęca problematyce budżetowania oraz realizowania przedsięwzięć projektowych. Planowanie strategiczne w sferze publicznej ma bowiem sens tylko wtedy, gdy ustalone plany są konsekwentnie wprowadzane w życie.

Cele i adresaci szkolenia

Wprowadzenie uczestników w problematykę strategicznego zarządzania w jednostkach administracji publicznej oraz zaprezentowanie właściwych dla tej dziedziny zasad, koncepcji, rozwiązań metodycznych i narzędzi. Przedstawienie jednostek administracji publicznej jako struktur organizacyjnych, które powinny wykorzystywać sprawdzone narzędzia z zakresu zarządzania w celu podnoszenia na wyższy poziom sprawności swojego działania oraz redukowania kosztów. Uświadomienie, że zarządzanie strategiczne jest podstawowym sposobem osiągania priorytetowych celów rozwojowych, dzięki optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Szkolenie jest dostosowane do potrzeb osób związanych zawodowo zarówno z centralną i wojewódzką administracją rządową, jak i samorządową na poziomie gminy, powiatu i regionu. Adresatami szkolenia są w szczególności:

 • radni gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,
 • prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie,
 • wyższa i średnia kadra kierownicza rządowej administracji centralnej i wojewódzkiej,
 • wyższa i średnia kadra kierownicza administracji gminnej, powiatowej i regionalnej,
 • pracownicy wydziałów strategii i kierownicy projektów,
 • pracownicy instytucji współpracujących z administracją rządową i samorządową,
 • firmy szkoleniowe i doradcze.
Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1 lub 2 dni ( 8-16 godzin )wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia

Część wykładowa

 • Klienci i interesariusze władzy
 • Specyfika zarządzania strategicznego w administracji publicznej
 • Ustalanie strategicznych celów jednostki administracyjnej
 • Ustalanie strategicznych planów działania
 • Mapowanie strategii i ustalanie strategicznych mierników
 • Kaskadowanie strategii na poziom operacyjny
 • Tworzenie zrównoważonych kart wyników
 • Budżetowanie strategii działania
 • Wieloletnie programowanie inwestycji publicznych
 • Zarządzanie projektami w sferze publicznej
 • Mapowanie i optymalizowanie procesów pracy
 • Optymalizowanie struktur organizacyjnych i restrukturyzacje
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
 • Role liderów i kierowników w zarządzaniu strategicznym

Część warsztatowa 

 • Identyfikowanie interesariuszy władzy oraz ich potrzeb i oczekiwań
 • Identyfikowanie głównych i wspomagających obszarów funkcjonalnych
 • Ustalanie i kaskadowanie strategicznych celów oraz planowanie zadań
 • Mapowanie strategii i tworzenie systemów jej monitorowania
 • Planowanie i zarządzanie projektem
 • Techniki pracy grupowej i narzędzia TQM

Spodziewane efekty szkolenia

 • Opanowanie terminologii związanej z dziedziną zarządzania strategicznego
 • Zrozumienie znaczenia zarządzania strategicznego w administracji publicznej
 • Nabycie umiejętności identyfikowania interesariuszy władzy i ich potrzeb
 • Opanowanie metodyki profesjonalnego planowania strategicznego
 • Opanowanie umiejętności mapowania strategii
 • Opanowanie umiejętności tworzenia mierników strategicznych
 • Przyswojenie zasad zarządzania przez cele
 • Opanowanie zasad budżetowania strategii
 • Opanowanie zasad wieloletniego programowania inwestycji publicznych
 • Opanowanie zasad planowania i zarządzania projektami oraz programami
 • Opanowanie zasad mapowania i optymalizowania procesów pracy
 • Opanowanie zasad planowania i zarządzania zmianą organizacyjną

Cele szkolenia  

Omówienie istoty publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) oraz możliwości wykorzystania go w sektorze usług komunalnych. Przekazanie wiedzy na temat prawnych i organizacyjnych rozwiązań wykorzystywanych przez administrację rządową i samorządową jako podstawę do nawiązywania współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami. Uwrażliwienie na korzyści oraz ryzyka związane z powierzaniem usług publicznych prywatnym podmiotom gospodarczym. Zaprezentowanie PPP na przykładach krajowych i zagranicznych. 

Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1 dzień ( 8 godzin )wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia 

Część wykładowa 

 • Istota publiczno-prywatnego partnerstwa
 • Umowy o świadczenie usług
  • Kontrakty menedżerskie
  • Leasing
  • Koncesje
  • Umowy typu BOT
  • Przeniesienie własności mienia komunalnego
 • Publiczno-prywatne spółki typu joint-venture
 • Korzyści i zagrożenia publiczno-prywatnego partnerstwa
 • Wybór optymalnej formy współpracy z podmiotami prywatnymi
 • Negocjowanie i zawieranie umów PPP
 • Proces wprowadzania zmian organizacyjnych
 • Kontrola wykonywania publiczno-prywatnych umów 
 • Część warsztatowa 

Część warsztatowa

 • Wybór optymalnej formy PPP dla wybranych usług komunalnych 
 • Identyfikowanie istotnych postanowień umowy PPP 
 • Identyfikowanie ryzyk i sposobów zarządzania ryzykami

Oczekiwane efekty szkolenia 

 • Zrozumienie istoty publiczno-prywatnego partnerstwa
 • Zrozumienie potrzeby powierzania usług publicznych podmiotom prywatnym
 • Przyswojenie form prawnych właściwych dla publiczno-prywatnych porozumień
 • Uświadomienie ryzyk i zagrożeń związanych z PPP 
 • Poznanie zasad wprowadzania w życie publiczno-prywatnego partnerstwa
 • Poznanie zasad kontrolowania wykonywania publiczno-prywatnych umów 

Cele szkolenia

Wprowadzenie w problematykę kompleksowego doskonalenia jakości zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, a także przedstawienie kilku użytecznych technik wspomagania procesów podejmowania decyzji. Zaprezentowanie systemu TQM na przykładach funkcjonowania publicznych i prywatnych struktur organizacyjnych jako dowodu, że systemy zarządzania jakością można z równym powodzeniem wdrażać w obu tych sektorach. Wykazanie, że niezależnie od odmiennych uwarunkowań funkcjonowania organizacji prywatnych i publicznych, każda z nich podlega tym samym prawidłom z zakresu organizacji zarządzania.

Forma szkoleniaCzas trwaniaMetody pracy
otwarte lub zamknięte1 lub 2 dni ( 8 lub 16 godzin )wykład i zajęcia warsztatowe

Program szkolenia

Część wykładowa
 • Tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania
 • Filozofia i technik TQM vs unormowania standardów ISO 
 • Podstawowe cechy systemu TQM 
 • Budowanie systemu jakości 
 • Doskonalenie procesu pracy 
 • Stała poprawa jakości funkcjonowania organizacji 
 • Orientacja na potrzeby klienta 
 • Promowanie pracy zespołowej 
 • Przywództwo vs kierowanie 
 • Komunikacja pionowa i pozioma 
 • Ocena jakości usług publicznych 
 • Wdrażanie TQM w gminie 
 • Wybrane techniki TQM 
 • Normalizacja systemów jakości 
 • Etyka w służbie publicznej 
Część warsztatowa
 • Analiza i wykres drzewa celów
 • Analiza pola sił 
 • Analiza przyczynowo-skutkowa 
 • Analizowanie i modelowanie procesów działania 
 • Modelowanie diagramów przepływu pracy 
 • Burza mózgów  
 • Metoda Delficka 
 • Technika Grupy Nominalnej 

Oczekiwane efekty szkolenia 

Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu TQM
Zrozumienie istoty filozofii TQM
Odróżnienie systemu TQM od znormalizowanego systemu ISO
Poznanie zasad budowania systemu TQM w gminnych jednostkach organizacyjnych
Poznanie sposobów metodycznego podejścia do rozwiązywania problemów
Poznanie podstawowego zbioru technik TQM
Poznanie zasad pomiaru jakości usług publicznych
Uświadomienie relacji, jakie wiążą administrację publiczną z jej otoczeniem
Poznanie profesjonalnych zasad organizacji pracy zespołowej
Uświadomienie ról liderów w strukturze zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi
Odróżnienie ról liderów od funkcji kierowniczych

Biuletyn

Nowości, porady, informacje.
Zapraszam do subskrypcji!