Wprowadzenie do zarządzania strategicznego

Zarządzanie strategiczne to sztuka analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji biznesowych ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy dla osiągania rynkowego sukcesu oraz budowania jej trwałej konkurencyjnej przewagi. To sztuka, której opanowanie może mieć krytyczne znaczenie w okresie załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności.

0 Komentarzy

Model biznesowy pośrednika w obrocie nieruchomościami

Kryzys pandemiczny i finansowy wzbudził naturalne w takich okolicznościach zainteresowanie inwestycjami w mieszkania i domy oraz usługami branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Usługi agentów nieruchomości są przez jednych cenione, a przez innych uważane za nierzetelne i zbyt kosztowne. Postanowiłem sprawdzić jaki jest ich model biznesowy.

0 Komentarzy

Zarządzanie strategiczne w sektorze telefonii komórkowej

Podstawowym celem modelu zarządzania strategicznego jest osiąganie konkurencyjnej przewagi i zapewnienie firmie przetrwania. W turbulentnym środowisku biznesowym, w sytuacji szybkich zmian technologicznych i rynkowych, bieżące zadania operacyjne spychają jednak myślenie i działania strategiczne na dalszy plan.

0 Komentarzy

Polish prospects for eAdministration

Digital exclusion of public administration units inescapably leads to deterioration in the quality of life of the communities these units are called to serve. Rapid dissemination of e-government solutions is today a condition precedent to maintaining Poland’s competitiveness among the member countries of the European community.

0 Komentarzy

MVNO – zagrożenie, szansa, czy konieczność?

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał pozwolenia dla kilku wirtualnych operatorów telefonii ruchomej. O tym, czy będą oni mieli szansę na rozpoczęcie swojej działalności, zadecyduje ich zdolność do nawiązania współpracy z operatorami sieci komórkowych.

0 Komentarzy

Widmo cywilizacyjnego zaścianka

Problematyka przystąpienia do Unii Europejskiej to tematy, które spychają na dalszy plan zagadnienia związane z koniecznością budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego. Tymczasem, zaniedbanie tej sfery rozwoju może zepchnąć Polskę na wiele lat do cywilizacyjnego zaścianka. 

0 Komentarzy

Telefonia komórkowa na wsi

Wysoka atrakcyjność́ mobilnego dostępu do usług komunikacyjnych, dla których na terenach wiejskich może po prostu nie być́ alternatywy, powinna być́ wykorzystana przez operatorów telefonii komórkowej do skutecznej walki o klienta oraz poszukiwania nowych źródeł przychodów. To wciąż słabo zagospodarowany rynek. 

0 Komentarzy

Internet w kieszeni

Rozwijanie mobilnego dostępu do Internetu otwiera nowe możliwości w sferze gospodarczej oraz w relacjach obywateli z instytucjami państwa. Na obecnym etapie rozwoju, w roku 2002, Internet mobilny nie oferuje więcej, niż stacjonarne sieci telekomunikacyjne. Potencjał jego rozwoju jest jednak ogromny. Komunikacja elektroniczna staje się fundamentem społeczeństwa i gospodarki XXI wieku.

0 Komentarzy

Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy

Istotą stymulowania lokalnego rozwoju jest takie wykorzystanie dostępnych zasobów, aby eliminować słabości, wzmacniać atuty, redukować zagrożenia oraz wykorzystywać szanse pojawiające się w gminie i jej otoczeniu. Do tego potrzebne jest podejmowanie właściwych decyzji na wszystkich poziomach zarządzania gminą: strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

0 Komentarzy

Czego uczą nas gęsi?

“None of us is so smart as all of us” – poucza japońskie przysłowie. Razem jesteśmy mądrzejsi i silniejsi. Potrzebujemy siebie nawzajem dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, nauki, pracy, a także twórczości, kultury i czerpania radości z bycia razem. We wspólnocie rodzi się efekt synergii. Jak z niego korzystać, tego możemy nauczyć się od innych społeczności, które żyją tuż obok nas.

0 Komentarzy

Strategic planning of local economic development

Countries with weak economies lack efficient enough state structures that would secure safety to their citizens and all the others that do business in those countries. Phenomena like corruption, exploitation and dominance of small oligarchic groups frequently appear in poor countries. Such the pathologies arise everywhere, where there is no enough interest in even a gradual development of the local communities.

0 Komentarzy

Internet po polsku

Celem tego artykułu było zaprezentowanie najważniejszych cech Internetu oraz pierwszych polskich witryn w tej globalnej sieci. Tekst powstał w roku 1996, tj. około dwa lata po publicznym udostępnieniu Internetu i przeznaczeniu go do szerokiego wykorzystania prywatnego oraz w biznesie i administracji publicznej. Ten artykuł był adresowany głównie do środowisk polonijnych w rejonie Nowego Jorku.

0 Komentarzy