Internet w kieszeni

Bezprzewodowy, mobilny dostęp do Internetu pozwala na oferowanie o wiele bogatszego asortymentu usług telekomunikacyjnych, niż jest to możliwe w sieciach stacjonarnych. Łatwość przyłączenia do sieci radiowej, wygoda w użytkowaniu oraz poczucie bezpieczeństwa, jakie daje telefon komórkowy, przesądziły o tym, że liczba ich użytkowników przekroczy w ciągu najbliższych miesięcy liczbę abonentów linii stacjonarnych. Szczególnie atrakcyjną cechą telefonii komórkowej jest szybka, bezprzewodowa transmisja danych. 

Internet stacjonarny i mobilny

Bezprzewodowy, mobilny dostęp do Internetu oferowany przez sieci telefonii ruchomej, pozwala na świadczenie znacznie bogatszej gamy usług, niż jest to możliwe w tradycyjnych, stacjonarnych sieciach telekomunikacyjnych. Podstawowe cechy jakie odróżniają Internet mobilny od Internetu stacjonarnego to:

  • bezprzewodowy dostęp – a zatem możliwość korzystania z zasobów Internetu niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy;
  • rozległe możliwości personalizowania usług – czyli dostosowywania ich do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika oraz okoliczności w jakich się on znajduje;
  • możliwość jednoczesnego korzystania z usług głosowych (np. prowadzenia rozmowy telefonicznej, słuchania muzyki z MP3, radia) oraz szybkiej transmisji danych (np. przeglądania witryn WAP i WWW, wysyłania i odbierania plików przez e-mail, łączenia się do sieci komputerowej w biurze, dokonywania operacji na koncie bankowym itp.);
  • możliwość swobodnego realizowania rozmaitych transakcji (zakupy dóbr konsumpcyjnych, rezerwacje biletów, wnoszenie opłat parkingowych, udział w wirtualnych aukcjach i loteriach itp.) bezpośrednio za pomocą telefonu komórkowego lub osobistego komunikatora (tzw. PDA1), co jest możliwe dzięki unikalnej identyfikacji karty SIM użytkownika w sieci;
  • możliwość korzystania z szerokiej gamy tzw. usług lokalizacyjnych (dostarczania lokalnych informacji związanych z miejscem aktualnego pobytu użytkownika i sytuacją w jakiej się znajduje, zdalne monitorowanie ruchu i sterowanie pojazdów mechanicznych itp.), które nie są możliwe do zrealizowania w tradycyjnych sieciach teleinformatycznych.

W odróżnieniu od Internetu stacjonarnego, Internet mobilny jest dostępny w każdej chwili i każdym miejscu objętym zasięgiem sieci telefonii komórkowej. Realizowane usługi pozwalają na jednoczesny, interaktywny dostęp do licznych aplikacji internetowych oraz zawartości sieci telefonii ruchomej.

Nowa infrastruktura Internetu

Rosnące wykorzystanie Internetu wymaga wybudowania nowej infrastruktury transmisyjnej o wysokiej przepustowości, która stanie się w nieodległej przyszłości multimedialną platformą, a także zapewni bezpieczeństwo transakcjom handlowym i skuteczne komunikowanie się z jednostkami administracji publicznej. Nowe perspektywy rozwoju usług w tej sferze otwierają takie technologie, jak HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data GSM Evolution) oraz UMTS (Universal Mobile Telecommunication Services).

Mobilny dostęp do Internetu za pomocą mieszczącego się w kieszeni multimedialnego komunikatora (który w ciągu kilku najbliższych lat zastąpi zwykły telefon komórkowy), umożliwi praktycznie nieograniczone wykorzystywanie publicznych i prywatnych zasobów informacyjnych. Oznacza to, że już niedługo każdy – bez względu na to gdzie w danej chwili się znajduje – będzie mógł swobodnie kontaktować się z urzędem, siecią komputerową w biurze, robić zakupy przez Internet lub łączyć się ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Szybciej niż możemy tego oczekiwać, mobilny Internet stanie się częścią naszego codziennego życia, zaś kieszonkowe urządzenia komunikacyjne staną się, dostosowanymi do naszych indywidualnych potrzeb, oknami na świat.

Ewolucja mobilnego Internetu

Mobilny Internet wywodzi się z tradycyjnego, stacjonarnego Internetu i pod względem zakresu oferowanych usług niewiele jeszcze się od niego różni. W następnych latach będzie jednak rozwijał się zupełnie niezależnie, kierując się swoją własną logiką oraz wyodrębniając swój własny sektor w biznesie.

W pierwszej fazie rozwoju mobilnego Internetu nastąpiło „odcięcie kabla” łączącego komputer ze stacjonarną siecią telefoniczną. Od tamtej chwili komputer typu laptop, współpracujący z telefonem komórkowym, umożliwił nieskrępowany dostęp do sieci internetowej – na lotnisku, w pociągu, a nawet w parku. Niska prędkość transmisji danych w sieciach komórkowych uniemożliwiała jednak wykorzystanie bezprzewodowego dostępu do Internetu na szerszą skalę.

Druga faza rozwoju – którą przeżywamy obecnie – przenosi usługi internetowe do kieszonkowych telefonów i osobistych komunikatorów. Wykorzystywane aplikacje są przystosowywane do pracy w urządzeniach dysponujących niewielką mocą oraz posiadających niewielkie ekrany. Wciąż jednak bazują na typowych usługach internetowych, które dostępne są także ze zwykłego komputera stacjonarnego (WWW, WAP, poczta elektroniczna, e-banking itp.).

Dopiero w trzeciej fazie rozwoju potencjał Internetu wykorzystany zostanie w pełnym zakresie. Internetowe oprogramowanie, zawartość informacyjna oraz usługi skupią się na przydaniu im cech mobilnego dostępu, lokalności oraz adekwatności do sytuacji, w której znajduje się użytkownik. Mobilny dostęp do Internetu wykorzystany zostanie do wytworzenia spersonalizowanych usług w inteligentnych sieciach teleinformatycznych, wykorzystujących informacje o aktualnym położeniu użytkownika, jego wpisy do jego kalendarza oraz osobiste preferencje.

Nowa logika biznesu

Rozwój usług oferowanych dzięki nowym technologiom sprawia, że zmienia się tradycyjna rola operatorów sieci telekomunikacyjnych. Dziś już nie tylko łączą rozmowy, ale stają się także dostawcami wyspecjalizowanych treści informacyjnych. Mobilny Internet rodzi po stronie operatorów konieczność dalszych przemian modelu ich funkcjonowania. Dotychczasowa autonomiczność i niezależność, muszą ustąpić miejsca działaniom opartym na partnerskich porozumieniach i strategicznych aliansach. Mimo swej silnej pozycji w sektorze, niewielu z nich przyjmie na siebie wszystkie role, jakie są konieczne do świadczenia usług opartych na bezprzewodowej transmisji danych, czyli operatora sieci, dostawcy zawartości informacyjnej, biura rozliczeniowego, administratora portali internetowych, agencji reklamowej itp. Są też inne istotne problemy do rozwiązania, takie jak mały wyświetlacz, brak standardowej klawiatury, czy bezpieczeństwo elektronicznych transakcji.

Mimo tych wyzwań, operatorzy telefonii komórkowej nadal pozostaną głównymi graczami w internetowym sektorze, ponieważ mają dużą przewagę negocjacyjną nad swoimi partnerami. Posiadają obszerne bazy danych klientów (dużą o nich wiedzę), doświadczenie w rozliczaniu masowych transakcji o niskiej wartości, a ponadto kontrolę nad mobilnymi terminalami i zawartością internetowych witryn.  Wysokie wymagania technologiczne, finansowe oraz konieczność posiadania szczególnego doświadczenia marketingowego tworzą wysokie bariery wejścia do tego sektora. Oznacza to, że może w nim pozostać tylko niewielu graczy. Poszukiwanie i budowanie trwałych powiązań partnerskich jest dzisiaj jednym z największych wyzwań dla polskiego sektora telekomunikacyjnego.

Od konkurencji do konsolidacji

Wysokie koszty inwestycji w rozwój multimedialnych systemów transmisyjnych wymuszają konsolidację w sektorach telekomunikacyjnym, informatycznym i medialnym. Łączą się producenci bezprzewodowych terminali (np. Sony i Ericsson, Motorola i Philips, Alcatel i Fujitsu) oraz operatorzy telefonii stacjonarnej z operatorami telewizji kablowych, operatorami internetowymi i korporacjami medialnymi (np. Time Warner i America On Line). Konsolidacje zachodzą również w Polsce. łączą się w grupy firmy skupione wokół głównych dostawców usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu (np. France Telecom, Orange, Telekomunikacja Polska, Centertel, TP Internet i Wirtualna Polska). Rozwój pan-europejskich i globalnych grup kapitałowych jest korzystny ze względu na konieczności ponoszenia wysokich nakładów finansowych, jakich wymaga standaryzacja i unifikacja technologii teleinformatycznych. Z drugiej jednak strony, konsolidacje stwarzają poważne ryzyko zachwiania konkurencyjnej równowagi i zdominowania lokalnych przedsiębiorstw przez ponadnarodowe korporacje.

Możliwości i ograniczenia

Od chwili uruchomienia systemu GSM (1995-1996), polski sektor telekomunikacyjny rozwija się w dużym tempie. W grudniu 2001 r. liczba stacjonarnych linii abonenckich wynosiła około 11,4 mln (w tym 10,45 mln linii w Telekomunikacji Polskiej S.A.) i ponad 10 mln aktywnych telefonów komórkowych. Wzrost bazy abonenckiej porównywalne jest z dynamiką krajów Europy Zachodniej. Oczekuje się, że liczba użytkowników telefonów komórkowych w naszym kraju przewyższy liczbę użytkowników linii stacjonarnych w drugim lub trzecim kwartale bieżącego roku. O wiele mniej optymistyczne są natomiast dane dotyczące rynku internetowego. Najpoważniejsze ograniczenia to słabo rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, wysoki koszt i ograniczenia dostępu do Internetu (szczególnie na terenach wiejskich), a także brak dostatecznie rozpowszechnionej wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi.

Polska jest pod względem liczby ludności 9. krajem w Europie oraz 29. na świecie. Daje nam to jeden z największych potencjałów rynkowych w naszym regionie Europy.  Potencjał ten jest jednak słabo wykorzystany z powodu niskiego tempa rozwoju gospodarki. Poziom dochodu krajowego brutto na jednego mieszkańca Polski (liczony według parytetu siły nabywczej europejskich walut) jest ponad dwa razy niższy niż średni PKB w krajach Unii Europejskiej. Recesja gospodarcza przyczynia się do ubożenia polskich gospodarstw domowych, które poszukują oszczędności, ograniczając między innymi korzystanie z telefonu i Internetu. Polska zajmuje również niechlubne przedostatnie miejsce wśród państw członkowskich OECD i CEFTA (bez Meksyku) pod względem stopnia rozwoju infrastruktury informacyjnej. Poprawa tej sytuacji będzie możliwa dopiero wtedy, gdy krajowa sfera informacyjna zacznie rozwijać się szybciej, niż w innych krajach europejskich.

Gospodarka elektroniczna szansą dla MSP

Rozwój technologii teleinformatycznych stwarza wyjątkową szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Rozwijanie tej infrastruktury jest szczególnie ważne na obszarach oddalonych od dużych miast, dotkniętych zazwyczaj wysokim bezrobociem. Bezprzewodowy dostęp do Internetu może odegrać ważną rolę w przygotowaniu naszego społeczeństwa do wyzwań nowej gospodarki i nowych metod pracy.  Zaniedbania w tej dziedzinie mogą wręcz uniemożliwić polskim przedsiębiorstwom skuteczne konkurowanie z firmami działającymi w Unii Europejskiej i  świecie.

Podstawowe bariery ograniczające rozwój sektora MSP, to brak kapitału inwestycyjnego, ograniczony dostęp do informacji (know-how) oraz wysokie koszty promowania własnych produktów. Technologie teleinformatyczne mogą przeciwdziałać tym ograniczeniom przez ułatwienie dostępu do informacji oraz otwarcie umożliwienie sprawnej i taniej komunikacji o nieograniczonym zasięgu. Wydajna infrastruktura komunikacyjna może wyeliminować licznych pośredników w łańcuchu dostaw i sprzedaży produktów, a tym samym znacznie obniżyć koszty ich wytwarzania i dystrybucji.

Nowa administracja publiczna w nowym społeczeństwie

W nowej gospodarce także administracja publiczna nie może działać w stary sposób. Stopniowa migracja w kierunku społeczeństwa informacyjnego oznacza konieczność tworzenia przejrzystych i przyjaznych dla obywatela struktur, z którymi będzie można komunikować się za pomocą narzędzi elektronicznych równie sprawnie i skutecznie, jak w kontaktach osobistych. Papierowe dokumenty powstające w toku urzędniczej pracy (uchwały, zarządzenia, plany rozwoju, raporty, studia i plany zagospodarowania przestrzennego, sprawozdania finansowe, projekty inwestycyjne, formularze, decyzje administracyjne, informacje, komunikaty itp.) będą stopniowo zastępowane dokumentami elektronicznymi, umieszczanymi w urzędowych witrynach internetowych. W podobny sposób zostaną udostępnione rejestry baz danych, zarządzanych przez administrację rządową i samorządową.

Lepszy przepływ informacji pomiędzy obywatelami, a strukturami władzy i administracji publicznej uczyni bardziej przejrzystymi wszystkie mechanizmy funkcjonowania państwa i umożliwi obywatelom sprawowanie lepszego, społecznego nadzoru. Elektroniczne środki komunikacji, w tym odpowiednio zaprojektowane witryny WWW, powinny być wykorzystywane również do bieżącej komunikacji z obywatelami, radnymi (co ma szczególne istotne znaczenie w przypadku tak rozległych jednostek jak powiaty i regiony) oraz w działaniach promocyjnych mających na celu wspomaganie rozwoju lokalnego sektora gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Liberalizacja polskiego sektora telekomunikacyjnego

Przystosowanie gospodarki i administracji publicznej do wymagań komunikacji elektronicznej, nie będzie możliwe bez wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów prawnych. Wprowadzenie w życie nowego prawa telekomunikacyjnego otworzyło drogę do stopniowej deregulacji tego sektora. Jest to kamień milowy w procesie przystosowywania polskiego systemu prawnego do wymagań, jakie stawia szybki postęp technologiczny w Unii Europejskiej i w świecie. Podobnie przełomowe znaczenie będą miały nowe unormowania o podpisie elektronicznym i handlu elektronicznym. Umożliwią one dokonywanie rozmaitych transakcji elektronicznych w relacjach obywateli z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Wprowadzenie podpisu elektronicznego będzie miało duże znaczenie dla rozwoju sektora MSP. Możliwość składania wiążących oświadczeń woli w tej formie otworzy przed wieloma polskimi firmami perspektywę udziału w globalnych procesach gospodarczych.

Postęp cywilizacyjny

Rozwój cywilizacyjny społeczeństw jest nieodłącznie związany z historią postępu technicznego i rozwoju rozmaitych technologii, które na przestrzeni dziejów wynajdowano i doskonalono po to, aby ludzkie życie uczynić lżejszym i bardziej bezpiecznym. Rozwój technologii przekształcił prymitywne wspólnoty plemienne w złożone struktury państwowe, a takie epokowe wynalazki jak silnik parowy, kolej, samochód i samolot zburzyły utrwalone przez stulecia mechanizmy funkcjonowania społeczeństw rolniczych, przekształcając je w społeczeństwa napędzane mechanizmami gospodarki opartej na produkcji przemysłowej.

Wynalezienie telefonu, radia, komputera i Internetu ma dla współczesnego człowieka nie mniejsze znaczenie, niż dla naszych przodków miał wynalazek koła, hutnictwa stali, druku, czy elektryczności. Dziś jednak przemiany cywilizacyjne zachodzą o wiele szybciej niż kiedyś. Głębokie przekształcenia i przewartościowania dokonują się w granicach jednego ludzkiego życia, a nie jak niegdyś – co najmniej na przestrzeni kilku pokoleń. Internet staje się dziś medium, które w ciągu zaledwie jednej dekady znacząco wpływa na zmianę standardów życia współczesnych społeczeństw. Bezprzewodowy, mobilny dostęp do Internetu przyniesie jeszcze większe przyspieszenie tempa tych przemian.

Tomasz Domański 
BusinessWeek Polska, Warszawa 2002


Mansfield News-Journal, czwartek, 18 kwietnia 1963 roku

W przyszłości będziesz mógł nosić telefon w kieszeni

Pewnego dnia pracownicy firmy Mansfield Telephone Co. będą nosić telefony w kieszeniach. Nie oczekuj jednak, że stanie się to już jutro. Frederic Huntsman – dyrektor handlowy tej firmy telefonicznej, mówi: „Komercyjnie, ten telefon jest jeszcze w odległej przyszłości”.

W tej chwili jest to działający laboratoryjny prototyp, umożliwiający operatorowi odbieranie połączeń, gdziekolwiek by się znajdował. Inne telefony przyszłości to kuchenny telefon głośnomówiący oraz telefon z transmitujący obraz.

Model kuchenny może być używany jako zwykły, głośnomówiący telefon, jeśli gospodyni domowa jest akurat zajęta przygotowywaniem posiłku lub jako wewnętrzny domowy intercom (domofon). Wideo-telefon umożliwia użytkownikom rozmowę z pomocą mikrofonu i głośnika, podczas gdy miniaturowa kamera telewizyjna transmituje obraz. „Telefon telewizyjny” będzie również wyposażony w system transmisji podpisów oraz magnetofon do rejestrowania rozmów.

Nowe telefony są prezentowane na wystawie Home and Flower Show w Coliseum.

Na fotografii: Pani Jean Conrad, przedstawiciel handlowy firmy Mansfield Telephone Co., trzyma kieszonkowy, bezprzewodowy telefon, który pracownicy tej firmy będą pewnego dnia nosić przy sobie. Telefon jest jeszcze w fazie prototypowej i „w odległej przyszłości”.

źródło: Amazing Physics


© Materiał chroniony prawem autorskim – wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
W razie potrzeby, proszę o kontakt.