Prawo odstąpienia od umowy z powodu wad towaru

Produkcja i wprowadzanie do obrotu towarów wadliwych powoduje powstanie dwojakiego rodzaju problemów. Z jednej strony są to zagadnienia związane z uprawnieniami, jakie przysługują nabywcy wadliwego towaru względem sprzedawcy, z drugiej strony jest to kwestia roszczeń na wypadek powstania szkody majątkowej lub szkody na osobie, spowodowanej wadliwością produktu. Uprawnienia kupującego względem sprzedawcy, który zbył mu wadliwy towar, unormowane są przepisami o rękojmi, natomiast odpowiedzialność sprzedawcy (producenta) za powstałą szkodę, zwykle opiera się na ogólnych zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej.

Pobierz dokument w formacie PDF

Głównym przedmiotem zainteresowania przedstawionej obok pracy jest uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży, powstające po jego stronie w przypadku samego tylko ujawnienia wady zakupionego towaru, niezależnie od ewentualnej szkody czy winy sprzedawcy. Jest to jedno z uprawnień o charakterze ochronnym, które występuje obok innych uprawnień z rękojmi i służy kupującemu, który w stosunkach obrotu towarowego jest zazwyczaj stroną słabszą i wymagającą szczególnej ochrony prawnej. Ochrona taka jest po­trzebna kupującemu zwłaszcza od momentu wykonania zobowiązania przez sprzedawcę, czyli od chwili wydania rzeczy, kiedy ogólne przepisy o wykonaniu zobowiązań nie mogą już w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesu kupującego. Funkcję tę spełniać mają przepisy o rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.

Myśl o funkcjach protekcjonistycznych, jakie powinno spełniać prawo, zaczęła torować sobie drogę już w XIX wieku, natomiast pewne instytucje prawne o charakterze ochronnym pojawiały się już we wcześniejszych systemach prawnych. Rękojmia za wady fizyczne towaru jest bodaj najdawniejszą (przejętą z prawa rzymskiego) postacią odpowiedzialności za złą jakość świadczenia i jego niezgodność z umową. Ochrona interesów kupującego sprawowana przez rękojmię ma doniosłe znaczenie społeczne i gospodarcze. Z jednej strony chroni konsumenta w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc osobę fizyczną zaspokajającą swoje osobiste potrzeby konsumpcyjne, jak również kupujących, którzy nabywają towar w celu dalszej odsprzedaży lub do dalszej produkcji – tak w obrocie powszechnym, jak i w stosunkach między j.g.u.

Celem prezentowanego opracowania jest przedstawienie prawa odstąpienia od umowy, które pojawia się pośród uprawnień z rękojmi jako skutek niewłaściwego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę. Rozdział pierwszy obejmuje ogólną charakterystykę instytucji rękojmi i prawnego pojęcia wady fizycznej, z którym rękojmia jest przedmiotowo ściśle powiązana. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu ogólnej konstrukcji prawnej odstąpienia od umowy i prezentacji zagadnień związanych z odstąpieniem od umowy wzajemnej, które bezpośrednio łączą się z wykonywaniem prawa odstąpienia na podstawie przepisów o rękojmi. W rozdziale trzecim i czwartym omówione zostały zagadnienia związane z powstaniem i wykonywaniem prawa odstąpienia z powodu wad towaru oraz skutki prawne, jakie ono powoduje. 

Tomasz Domański
Uniwersytet Łódzki, 1989


© Materiał chroniony prawem autorskim – wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
W razie potrzeby, proszę o kontakt.