Szkolenia dla biznesu

Otwarte i zamknięte programy szkoleniowe

Moimi partnerami w organizowaniu szkoleń dla biznesu były przede wszystkim firmy Presspublica z Warszawy oraz Avenhansen z Krakowa. Szkolenia prowadziłem również w ramach usług konsultingowych, a także we współpracy z Wyższą Szkołą Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie. Programy moich szkoleń były syntezą wieloletniego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy zdobywanej w kraju i zagranicą. Wyróżniało je praktyczne podejście do prezentowanej tematyki. Narzędzia analityczne, planistyczne, projektowe i finansowe zostały przedstawione w kontekście kompleksowego procesu strategicznego zarządzania firmą, obejmującego również aspekty psychologiczne i behavioralne. 

Zarządzanie strategiczne - teoria, narzędzia, praktyka  

Program dwudniowego otwartego szkolenia, oferowanego we współpracy z firmą Presspublica – wydawcą dziennika “Rzeczpospolita”. Szkolenie było adresowane do firm prywatnych i państwowych, a także innych organizacji zainteresowanych praktyczną problematyką profesjonalnego zarządzania. Prezentowało proces zarządzania jako sztukę analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie zasobów firmy, dla osiągania przez nią rynkowego sukcesu oraz budowania trwałej konkurencyjnej przewagi. Dowodziło, że jest to sztuka, której opanowanie może mieć duże znaczenie w sytuacji załamania koniunktury i konieczności radykalnego ograniczenia kosztów działalności. Prezentowało rozległą, metodyczną wiedzę oraz narzędzia z zakresu zarządzania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Oferowało starannie przygotowane wykłady i materiały dydaktyczne, a także interesujące zajęcia warsztatowe, pozwalające na praktyczne opanowanie problematyki zarządzania, właściwej dla najwyższej kadry kierowniczej.

Praktyczne aspekty zarządzania projektami 

Obszerny program szkoleniowy oferowany we współpracy z firmą Avenhansen. Dostarczał metodyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Zawierał interesujące wykłady, starannie przygotowane materiały dydaktyczne oraz zajęcia warsztatowe. Wyróżniał się praktycznym podejściem do zarządzania projektami, prezentując tę problematykę w oparciu o dwie najbardziej rozpowszechnione metodyki – PM-BOK i Prince2. Obok standardowych zagadnień, wiele uwagi poświęcał ocenom uzasadnienia biznesowego projektów. Prezentował formuły obliczania rentowności nowych produktów, okresu spłaty inwestycji oraz szacowania ich opłacalności, z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie. Był szczególnie atrakcyjną propozycją dla pracowników firm, zainteresowanych wdrażeniem skutecznych metod zarządzania projektami. Był także użyteczny dla menedżerów odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz ekspansję firmy w nowe segmenty działalności biznesowej. 

Audyt technologiczny – profesjonalne świadczenie usług doradczych  

Trzydniowe szkolenie, oferowane we współpracy z firmą Avenhansen, koncentrujące się na fazie analitycznej procesu planowania strategicznego, obejmującej badanie wewnętrznej sprawności funkcjonowania firmy. Audyt technologiczny jest jedną z form audytu organizacyjnego, ukierunkowanego na identyfikowanie negatywnych zjawisk ograniczających możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. 

Każda firma (organizacja) prowadzi swoją działalność wykorzystując rozmaite technologie, zarówno w sferze działań podstawowych (produkcyjnych – generujących określoną wartość dla klienta), jak i w sferze działań wspomagających (finanse, administracja, zarządzanie kapitałem ludzkim itp.). Nowoczesność technologii oraz powiązanych z nimi metod organizacji pracy, determinuje jakość funkcjonowania firmy i w konsekwencji – możliwości oferowania wysokiej jakości produktów i usług. Nie ma jakości na zewnątrz bez jakości wewnątrz. Właściwa organizacja firmy to punkt wyjścia do racjonalnego uczestnictwa w konkurencyjnej, rynkowej grze. 

Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś zatraci sens,
jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy.

Paulo Coelho

Etat, czy własna firma? 

Szkolenie zostało przygotowane dla firmy CareerCon, na cyklicznie organizowane przez tę firmę targi pracy. Jego celem było zapewnienie wsparcia absolwentom wyższych uczelni w poszukiwaniu pracy. Sposobem osiągania tego celu była prezentacja rozmaitych czynników kształtujących sytuację zawodową zarówno pracowników etatowych, jak i rozpoczynających swoją działalność przedsiębiorców. Program szkolenia koncentrował się na przedstawieniu rzeczywistych uwarunkowań polskiego rynku pracy oraz realnych możliwości jej poszukiwania. 

Targi Kariera IT to liczące się wydarzenie, podczas którego firmy z branży teleinformatycznej prezentują swoje oferty pracy, a także realizowane projekty i plany na przyszłość. Poszukują wśród uczestników targów uzdolnionych absolwentów wyższych uczelni, którym mogłyby zaoferować zatrudnienie. Dla uczestników targów jest to z kolei szansa szybkiego, bezpośredniego dostępu do najlepszych w branży pracodawców.

Marketing. Podstawy nowoczesnego zarządzania firmą

Prezentowana obok publikacja powstała w roku 1991, w toku studiów podyplomowych pt. “Ekonomiczno-prawne zasady funkcjonowania małych firm.”, prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. Bogdana Gregora. Jej celem było zaprezentowanie podstaw marketingu oraz jego miejsca w systemie zarządzania firmą, a ponadto wykazanie, że wdrożenie marketingowego stylu zarządzania nie jest przedsięwzięciem ryzykownym i niesprawdzonym, ale koniecznym dla zachowania właściwych relacji handlowych firmy z jej klientami. 

Treść tego artykułu powstała w szczególnym momencie historii naszego kraju – w pierwszych latach głębokiej transformacji ustroju politycznego i gospodarczego. W tamtym czasie, zagadnienia związane z funkcjonowaniem gospodarki wolnorynkowej, praktycznie nie były znane. Jego treść nie straciła aktualności i może być pomocna w zrozumieniu mechanizmów działania wolnorynkowej gospodarki także dzisiaj, stanowiąc użyteczny dodatek do szkoleń z zakresu zarządzania.