Wykłady dla uczelni Łazarskiego i Vistula

Studia magisterskie, podyplomowe i szkolenia

Programy akademickie, które przygotowałem dla Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, obejmowały szeroki zakres problematyki związanej z zarządzaniem w przedsiębiorstwach, administracji publicznej oraz bankowości. Programy studiów magisterskich przygotowywałem między innymi w ramach współpracy z University of Wisconsin La-Crosse oraz University of Wales. Wykłady i ćwiczenia (prowadzone w języku polskim i angielskim) były wysoko oceniane przez studentów i władze uczelni, a także takich pracodawców jak Allianz, Citi Bank Handlowy i Narodowy Bank Polski. Uzyskały ponadto bardzo dobre opinie Ambasady Amerykańskiej, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Związku Banków Polskich. 

Fundamentals of Strategic Management 

Dwuletni program MBA powstał w roku 2008 w wyniku partnerstwa uczelni Łazarskiego z Uniwersytetem Wisconsin z La Crosse. Był to jedyny polski program posiadający akredytację The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) — najstarszej i najbardziej prestiżowej agencji akredytującej edukacyjne programy biznesowe. Akredytację tej agencji posiadają między innymi uniwersytety Harvard, Columbia i Georgetown. Wysoki poziom nauczania (w języku angielskim) zapewniali amerykańscy i polscy wykładowcy. Światowej klasy standardy nauczania gwarantowały możliwość uzyskania wartościowej wiedzy i praktycznych umiejętności, przydatnych w międzynarodowym biznesie. Szczególną uwagę poświęcano wykształceniu umiejętności sprawnego podejmowania decyzji i zarządzania w zmiennym otoczeniu biznesowym, a także umiejętnościom organizowania pracy zespołowej. Wiele miejsca przeznaczano również problematyce etyki w biznesie. Jeden semestr studenci spędzali na uczelniach amerykańskich. Absolwenci tego programu uzyskiwali stopień MBA nadawany przez Uniwersytet Wisconsin-La Crosse, a także polski stopień magistra, po złożeniu pracy magisterskiej.

Master of Public Administration

Celem programu studiów magisterskich drugiego stopnia (MPA), było wspieranie rozwoju nowoczesnej administracji publicznej przez kształcenie profesjonalnej kadry urzędniczej oraz uświadamianie jej konieczności efektywnego i etycznego współdziałania wszystkich sektorów państwa. Profil kształcenia miał charakter społeczno-menedżerski, co oznacza, że w programie nauczania poświęcono więcej miejsca zagadnieniom z zakresu nauk społecznych, ekonomii i organizacji zarządzania, niż zagadnieniom administracyjno-prawnym. Jednym z celów było zaoferowanie studentom szerokich możliwości wyboru kształcenia kierunkowego, dostosowanego do ich indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Formuła programu dokonała przełomu w administracyjno-prawnym modelu nauczania. Administracja publiczna została zaprezentowana jako złożony system organizacji pełniących wzajemnie powiązane funkcje usługowe w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponadnarodowej. Studia miały wybitnie interdyscyplinarny charakter. Obejmowały przedmioty z zakresu nauk politycznych, prawa, gospodarki biznesu, psychologii, socjologii, organizacji zarządzania oraz teleinformatyki.  

Zarządzanie strategiczne w bankowości 

Misją studiów podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego w bankowości było dostarczanie rzetelnej, usystematyzowanej wiedzy oraz praktycznych umiejętności poszukiwanych przez pracowników i kadrę zarządzającą bankowości, a także innych branż sektora usług finansowych. Podstawowym celem studiów było wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy głównymi i wspomagającymi procesami biznesowymi w bankowości oraz przygotowanie ich do podejmowania odpowiedzialnych decyzji na trzech głównych poziomach zarządzania: poziomie korporacyjnym (banku lub grupy kapitałowej), poziomie autonomicznych jednostek biznesowych (centrów generowania zysku) oraz poziomie funkcjonalnym (organizacji zarządzania). Specyfika finansów i bankowości, odróżniająca bankowość od innych branż, wymagała szczególnego podejścia do wykładu klasycznych zagadnień gospodarczych i biznesowych. Nadrzędnym celem programu było przygotowanie absolwentów do umiejętnego prowadzenia analiz biznesowych, planowania strategicznego oraz skutecznego wprowadzania ustalonych planów w życie. 

Przywództwo

Celem szkolenia, zorganizowanego dla najwyższej kadry zarządzającej w grupie Allianz, było rozszerzenie jej kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi oraz organizacji zarządzania. Trzydniowe szkolenie złożone było z następujących modułów tematycznych: pojęcie i problematyka przywództwa; oddziaływania mentalne i emocjonalne; rola lidera w procesie zarządzania strategicznego i zarządzania zmianą organizacyjną; praktyczne aspekty planowania strategicznego i formułowania strategicznych planów działania; techniki pracy grupowej i zarządzanie projektami; przywództwo w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu oraz zarządzania stresem. Szkolenie miało formę wykładów i zajęć warsztatowych. Oferowało ponadto możliwość dzielenia się doświadczeniem, zadawania pytań, wymiany poglądów oraz konsultacji związanych z realnymi zagadnieniami biznesowymi, występującymi w grupie spółek Allianz. Wartość szkolenia polegała między innymi na zaprezentowaniu w jednym pakiecie edukacyjnym zbioru tzw. kompetencji miękkich i twardych, w które powinien być wyposażony każdy profesjonalny menedżer. 

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć
choć trochę tej tajemnicy każdego dnia.
Nigdy nie trać świętej ciekawości.

Albert Einstein

Opinie i rekomendacje

U. S. Embassy in Warsaw 

„The U. S. Embassy in Warsaw congratulates Lazarski University on developing an American MBA program with high educational standards. An American MBA is the most prestigious, highly sought-after business degree in the world. The Embassy warmly supports Polish-American student exchange programs and American MBA programs abroad, including Lazarski’s program with the University of Wisconsin-La Crosse.” 

Fulbright Commission

“Internationalization of the Polish private institutions of higher education is giving positive results in joint research and joint diplomas not only with EU schools but also with the United States of America universities. Thanks to successful collaboration of the University of Wisconsin – La Crosse and the Lazarski School an American MBA program is now available in Warsaw. The program is accredited by the Association to Advance Collegiate Schools and the students’ study one semester in the University of Wisconsin that is the first full time, 2 year-long MBA program in Poland. Polish students who graduate in 2010 will be granted MBA diploma of the University of Wisconsin – La Cross. We shall be looking for the first graduates and watch their careers in international business.”

Warszawa, 2009

Uczelnie Łazarskiego i Vistula w Warszawie
źródła: www.lazarski.pl, www.vistula.edu.pl